Transcription

lalui Manuskrip Melayu-jawiDr. Mahayudin Bin Haji Yahaya

ABSTRAKManuskrip Melayu – Jawi (MMJ) Merupakanobjek seni yang indah sebagai warisansosiobudaya masyarakat Melayu-Islam. Khazanahini perlu diselenggara dan dikaji supaya tidakhilang dalam arus pembangunan sains danteknologi. Oleh itu, suatu perancangan perludilakukan bagi mempastikan tujuan tersebuttercapai.

SOSIOBUDAYASOSIOBUDAYA: Merupakan khazanahnegara yang dikongsi bersama olehseluruh anggota masyarakat melaluipengalaman sejarah dari segi Bahasa,kepercayaan agama, pemikiran, undangundang, kesenian dan adat resam.

MasyarakatSosiobudayaPerbandaranKemakmuran

MANUSKRIPMELAYU-JAWI (MMJ)MMJ mencerminkan sosiobudaya danpemikiran masyarakat Melayu-Islambertunjangkan akidah, syari’ah danakhlak, serta nilai-nilai murni tempatan(‘uruf) yang tidak bercanggah denganajaran Islam.

SUMBER MMJSumber MMJ ialah kitab-kitab Arabyang dibawa para pendakwah kerantau ini bagi menyebarkan ajaranIslam.

TULISAN JAWIHasil pengaruh abjad Arab ا – ي danditambah dengan abjad Parsi – )ح – ف – غ ( ك – ث maka terhasil lah tulisan Jawi.Tulisan Jawi diperluaskan penggunaannyasehingga menjadi Bahasa linguafranka danBahasa ilmu di rantau Asia Tenggara.

PENGARUH BAHASAPada zaman kegemilangan Islam di Asia TenggaraBahasa Melayu merupakan Bahasa komunukasi danpenulisan kitab-kitab agama yang difahami olehseluruh penduduk Nusantara. Dalam tilah yang dipinjam dari kata BahasaArab, seperti ‘kertas’ (Arab: qirtas), ‘dakwat’ (Arab:dawat) dan ‘pena’ (Arab: Qalam).

TRADISI PENULISANTradisi penulisan manuskrip Melayu-Jawi bermulasejak kedatangan Islam. Pihak pemerintah Islam (e.gKerajaan Perlak, Samudera-Pasai, Aceh, Melaka,Brunei Darussalam, Riau dan lain-lain sentiasamemberi galakan serta menyediakan pelbagaikemudahan yang diperlukan oleh para penulis untukmenghasil dan menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepadamasyarakat.

BIDANG ILMUDi antara bidang ilmu yang terdapat di dalam manuskrip Melayu-Jawiialah bidang tauhid, fikah dan tasawuf/akhlak. Ada kalanya bidangtasawuf digabungkan dengan falsafah yang dikenali sebagai ‘tasawuffalsafah’ (ilmu tasawuf dibicara mengikut kaedah ilmu falsafah),malah ia menjadi suatu aliran pemikiran yang formal di rantau ini,khususnya di Aceh pada abad ke-16M. Justeru, lahir beberapa orangintelek Melayu yanh kreatif dan berpotensi seperti Hamzah Fansuriyang membicarakan secara meluas konsep ‘wujudiyah’ (wahdah alwujud) iaitu salah satu cabang ilmu tasawuf-falsafah pada ketika itu,dan tokoh ulama ini mendapat perhatian meluas dalam kalanganpengkaji MMJ.

MMJ MENJADI RUJUKANMMJ telah dijadikan bahan rujukan utama oleh para pengkajimengenai Islam di Asia Tenggata kerana hampir keseluruhanbidang keilmuan Islam yang tersebar di rantau ini seperti tauhid,fikah dan tasawuf/akhlak serta cabang-cabangnya ditulis dalamBahasa Melayu-Jawi.MMJ yang berada di seluruh dunia dianggarkan sekitar antara4,000 – 10,000 buah. Di Asia Tenggara sahaja dianggarkanberjumlah sekitar 2,500 buah. Jumlah ini tidak termasukmanuskrip-manuskrip yang tidak di rekod atau dikatalog.

FUNGSI MMJMMJ mempunyai dwi fungsi:1. Menjadi sumber ilmu dan kemakmuran negara2. Memperkenalkan dunia Melayu sebagai wadah perjuangan umat Islam di rantauAsia Tenggara dan sekali gus memperkenalkan kebudayaan masyarakat MelayuIslam kepada dunia.Masyarakat Melayu-Islam mempunyai keistimewaannya yang tersendiri yang tidakterdapat dalam masyarakat-masyarakat Islam yang lian di rantau ini. Sepertimanayang digambarkan di dalam manuskrip Jawi bahawa masyarakat Melayu telahdiperkayakan oleh tiga kebudayaan iaitu kebudayaan Melayu, Kebudayaan Arab danKebudayaan Islam. Gabungan dari tiga kebudayaan ini menyebabkan umat Melayumenjadi bangsa yang maju dan makmur (‘umrani) sebelum krdatangan PortugismBelanda dan British.

Ulama Melayu Nusantara ‘Abdullah Arif pengarang kitab Bahr al-Lahut (Abad 12 Masihi) Nur al-Din al-Raniri, pengarang kitab Sirat al-Mustaqim dan ‘Umdah al-Muhtajin ‘Abd al-Rauf Singkel, pengarang kitab Sair al-Salikin Abd al-Samad al-Falimbani, pengarang Bidayah al-Hidayah Hamzah al-Fansuri, pengarang kitab Sharab al- ‘Ashikin dan al-Muntahi Syamsudin bin Abdullah al-Sumaterani, pengarang kitab Jawhar al-Haqa’iq dan Sharh Ruba’I Hamzah Fansuri Abd Ra’uf bin Ali al-Fansuri al-Singkili, pengarang kitab ‘Umdah al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufridin dankitab Kifayah al-Muhtajin. Abd al-Samad bin ‘Abdullah al-Falimbani, Sayr al-Salikin ila ‘Ibadah Rabb al-Alamin (terjemahan dari kitabLubab Ihya’ ‘Ulum al-Din oleh Imam al-Ghazali. Muhammad Nafis al-Banjari, pengarang kitab al-Durr al-Nafis. Daud bin Abdullah al-Fatani, pengarang kitab Furu’ al-Masa’il, Fath al-Manan, Bughyat at-Tullab (kitab Fikah)dan Manahij

ABDULLAH ARIF‘Abdullah ‘Arif sezaman dengan Syeikh Ismail danFaqir yang mengislamkan Merah Silu (Malik al-Salih)Sultan Kerajaan Samudra-Pasai pada abad ke-13M,pengarang kitab Bahr al-Lahut. Kitab Bahr al-Lahutditulis dalam Bahasa Arab dan setelah itu diterjemah keBahasa Melayu.

KESIMPULAN1. Kemunculan manuskrip Melayu-Jawi di rantau ini telahmembuktikan kesinambungan sosiobudaya masyarakat Arab-Islamsejak abad ke-12M berdasarkan ketibaan kitab Bahr al-Lahutkarangan Abdullah ‘Arif di rantau Alam-Melayu pada tarikh tersebutatau lebih awal dari itu sejak penubuhan kerajaan Islam Perlak padaabad ke-9M. Dengan kewujudan pertalian sejarah yang begitu lamamenyebabkan sosiobudaya masyarakat Arab-Islam menjadi dominandi rantau ini termasuk penghasilan manuskrip Melayu-Jawi yangdikatakan mencecah 10,000 judul.2. Bidang agama (akidah, syari’ah dan tasawuf/akhlak) merupakanbidang kajian manuskrip Melayu/Jawi utama.

SARANANBagi mengembalikan kemakmuran masyarakat Melayu-Islam dinegara ini, disarankan supaya:1. Penubuhan ‘Balai Warisan Ilmu Islam (BAWII). Di antara fungsiBAWII memulih, memelihara, mengkaji, menterjemah, menerbitmanuskrip Melayu bagi tujuan pendedahan dan pembudayaanmanuskrip Melayu, khususnya yang berhubungkait dengan aspekakidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, dan mazhab Syafi’i yangmenjadi pegangan hidup masyarakat islam di negara ini. Tujuan lainialah untuk menyekat pengaruh asing dan ajaran sesat yang dibawamasuk ke negara ini.

2. MMJ dipelajari, difahami, dihayati dan dibudaya.Dengan cara ini warisan Islam akan terus terpelihara.Visi dan misi ini akan menjadi kenyataan apabilaterlaksananya penubuhan BAWII. Melalui BAWII, insha Allah, kajian terhadap manuskrip-manuskriptersebut akan dapat dilaksanakan dan sekaligusmemperkayakan lagi khazanah ilmu Islam danseterusnya menjadi penyumbang kepada kemakmuranmasyarakat Melayu-Islam di rantau ini.

TERIMA KASIH

Kerajaan Perlak, Samudera-Pasai, Aceh, Melaka, Brunei Darussalam, Riau dan lain-lain sentiasa memberi galakan serta menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan oleh para penulis untuk menghasil dan menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat.