Transcription

Senast uppdaterad:2020-07-06Information enligtDistansavtalslagenFFLochViktig information till kundOm LånekollLånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter”Lånekoll”) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress:[email protected]ånekolls huvudsakliga verksamhet är att hjälpa sina kunder till lägre lånekostnader och bättrelånevillkor genom förmedling av bostadskrediter samt andra konsumentkrediter och kontokort tillolika kreditgivare som Lånekoll samarbetar med.Lånekoll är gruppföreträdare för Lånekolls Trygghetsförsäkring och anknuten försäkringsförmedlaretill nedan angivna försäkringsgivare och kunderna erbjuds en extra trygghet genom förmedling avlåneskydd, Trygghetsförsäkringen, för nedanstående försäkringsgivares räkning.Finansinspektionens tillsynLånekoll (Consector AB) har tillstånd från Finansinspektionen avseende verksamheten medförmedling av krediter och står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen utövar äventillsyn över Lånekoll:s verksamhet som anknuten försäkringsförmedlare. Kontaktuppgifter tillFinansinspektionen: Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-787 80 00, e-post:[email protected], hemsida: www.finansinspektionen.se.BolagsverketLånekoll (Consector AB) är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare tillnedan angivna försäkringsgivare. Uppgifterna kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall,telefon: 0771-670 670, e-post: [email protected], hemsida: www.bolagsverket.se.Om försäkringsgivarnaFörsäkringsgivare för Lånekoll Trygghetsförsäkring är Knif Trygghet Forsikring AS, Norge, org. nr. 991206 825. Försäkringsgivarna företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB (NE). NE står undertillsyn av Finansinspektionen.Försäkringsgivarna lämnar på begäran upplysning om vilka försäkringar som får förmedlas avanställda hos Lånekoll. Upplysning lämnas av Nordeuropa Försäkring på telefon 08-410 532 00.Inget ägarinnehavLånekoll (Consector AB) har inget kvalificerat ägarinnehav i någondera av försäkringsgivarna eller iNE. Ingen av försäkringsgivarna eller NE har något kvalificerat ägarinnehav i Lånekoll (Consector AB).Kreditförmedlingstjänstens huvudsakliga egenskaperLånekoll förmedlar krediter från olika kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Lånekoll är inte attanse som oberoende förmedlare enligt konsumentkreditlagen (2010:1846). För varje kund somAdress: Narvavägen 12, 115 22 Stockholm E-post: [email protected] Telefon: 0770 221 222Webbplats: www.lanekoll.se

ansöker om kredit genom Lånekoll kontaktar Lånekoll flera kreditgivare och ber om offert för enkredit vars storlek bestäms av kunden, maximalt 600 000 kr. I samband med kundens ansökan ochförfrågan hos kreditgivarna gör Lånekoll en kreditupplysning hos UC. För kunden registreras endasten kreditupplysning men samtliga tillfrågade kreditgivare som önskar får en s.k. omfrågandekopia avkreditupplysningen. Endast en kreditupplysning registreras hos UC. Lånekoll presenterarkreditgivarnas offerter till kunden på sin hemsida som kunden får tillgång till i inloggat läge. Dekreditgivare som önskar kan lämna ett erbjudande via Lånekolls hemsida. Kunden väljer självkreditgivare, i vissa fall efter kontakt med Lånekoll. I samband med erbjudandena från de olikakreditgivarna får kunden tillgång till all information som ska lämnas enligt konsumentkreditlagen förden aktuella krediten.Samarbetande kreditgivareUppgift om vilka kreditgivare som Lånekoll vid var tid samarbetar finns tillgängligt påwww.lanekoll.se under ”frågor och svar” och ”Samarbetspartners”.De kreditgivare avseende bostadskrediter som Lånekoll för närvarande samarbetar med är SBAB,Skandiabanken, Bluestep Bank, Nordax Bank.För övriga krediter samarbetar Lånekoll med Marginalen Bank, Forex Bank, Nordnet Bank, ResursBank, Konsumentkredit, Ikano Bank, TF Bank, Collector Bank, Euroloan, Santander Consumer Bank,MoneyGo, Avida Finans, Sevenday Finans, Wasa Kredit, Lendify, Ikano Bank och Bluestep Bank.Samarbeten avseende kreditkort har Lånekoll samarbete med Supreme Card/Resurs Bank och OKQ8Bank, Komplett Bank och Norwegian Bank via tredjepartsleverantör.RådgivningLånekoll kan tillhandahålla rådgivning avseende bostadskrediter till sina kunder. Rådgivning skerenligt Lånekolls policy för rådgivning om bostadskrediter av personal med Swedsec licens.Kreditförmedlingstjänstens pris och löptidFörmedlingen av krediten kostar inget för kunden utan Lånekoll får istället provision frånkreditgivarna för förmedlingen. Provisionen varierar mellan kreditgivarna.Avseende bostadskrediter lämnas uppgift om den provision som Lånekoll erhåller i detstandardiserade EU-faktabladet som lämnas till kunden av respektive bostadskreditgivar somlämnar erbjudande om bolån till kunden. Informationen lämnas innan kreditavtal ingås. Provisionenvarierar mellan olika kreditgivare.Kreditförmedlingstjänsten löper till dess kunden tecknat avtal hos en kreditgivare. Kunden kanåterkomma för ny förmedling varvid en ny kreditförmedlingstjänst påbörjas.För de krediter som kunden erbjuds genom Lånekoll lämnas information om priser och löptid förrespektive kredit i samband med att kunden får erbjudande om kredit från respektive kreditgivare.Försäkringarnas huvudsakliga egenskaperLånekoll förmedlar olycksfall- och sjukförsäkring (skadeförsäkringsklasserna 1 och 2),arbetslöshetsförsäkring (annan förmögenhetsskada klass 16 a) och låneskydd (livförsäkringsklass 1a).Adress: Narvavägen 12, 115 22 Stockholm E-post: [email protected] Telefon: 0770 221 222Webbplats: www.lanekoll.se

Försäkringarna lämnar ersättning för försäkringstagarens månadskostnad för det av Lånekollförmedlade lånet, högst 10 000 kr per månad, om försäkringstagaren blir arbetsoförmögen på grundav sjukdom eller olycksfall eller blir ofrivilligt arbetslös. Ersättning lämnas också till insattaförmånstagare vid försäkringstagarens dödsfall med aktuellt lånebelopp, högst 500 000 kr.Se även förköpsinformationen avseende försäkringarna som finns på www.lanekoll.se.Försäkringens pris och löptidFörmedlingen av försäkring kostar inget för kunden utan Lånekoll får istället provision frånförsäkringsgivarna för förmedlingen. Premien för försäkringen beräknas på månadskostnaden (räntaoch amortering) för lånet med en fast procentsats på 6,7 %. Premien beräknas och fastställs för 1 år itaget och kan justeras i samband med att försäkringen förnyas. Premien betalas månadsvis i förskott.Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet till omedelbart upphörande när somhelst. Försäkringsgivaren har dock rätt till premie för den tid försäkringen varit gällande.Rätt till provisionLånekoll har rätt till provision från försäkringsgivarna för förmedlingen av försäkringen. Provisionenuppgår till cirka 40 % av den totala premie som erläggs för försäkringarna under ett år. Avgörandefaktorer för provisionens slutgiltiga storlek är antalet tecknade försäkringsavtal, skadeutfallet ochantalet uppsägningar under ett år. Samtliga kostnader för Lånekolls förmedling av försäkringensåsom kostnader för löner, IT, lokaler mm ska täckas av provisionen.Ångerrätt kreditavtalKunden har rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då kreditavtaletingicks eller det senare datum som kunden erhållit information om kreditavtalet i enlighet med 14 §konsumentkreditlagen (2005:59).Under ångerfristen kan krediten sägas upp genom att kunden kontaktar Lånekoll per telefon ellerskriftligen på det telefonnummer som anges ovan eller per brev till adressen ovan. Eller genom attkontakta kreditgivaren på telefonnummer eller adress som anges i kreditavtalet.Om kunden utnyttjar sin ångerrätt ska han/hon inom 30 dagar från det att han/hon lämnat eller säntmeddelande om utnyttjande av ångerrätten betala tillbaka hela kreditbeloppet till kreditgivaren,med tillägg för upplupen ränta. Ränta utgår från och med dagen kunden fick tillgång till krediten ochtill och med den dag den återbetalas.Om kreditgivaren med anledning av kreditavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inteåterbetalas kan ersättning även utgå till kreditgivaren för denna.Om kunden utnyttjar sin ångerrätt avseende kreditavtalet anses detta även gälla ingångetförsäkringsavtal kopplat till det aktuella kreditavtalet. Om kunden utnyttjar sin ångerrätt direkt tillkreditgivaren så bör kunden även meddela försäkringsgivaren eller Lånekoll om detta förhållande föratt dessa ska uppmärksammas på att kreditavtalet sagts upp och att försäkringsavtalet således skaupphöra av denna anledning.Ångerrätt försäkringsavtalFörsäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt) inom 30 dagar från det attdenne mottagit bekräftelse från försäkringsgivaren på att försäkringsavtalet kommit till stånd.Adress: Narvavägen 12, 115 22 Stockholm E-post: [email protected] Telefon: 0770 221 222Webbplats: www.lanekoll.se

Under ångerfristen kan försäkringen sägas upp genom att kunden kontaktar Lånekoll per telefon ellerskriftligen på det telefonnummer som anges ovan eller per brev till adressen ovan. Eller genom attkontakta Nordeuropa på telefonnummer och adress som anges ovan.Om kunden utnyttjar sin ångerrätt behöver han/hon inte betala någon premie. Har han/hon redanbetalat premien återbetalas denna till kunden. Avdrag kan ske för premie avseende den tid somförsäkringsavtalet varit i kraft och därmed under den tid som försäkringsgivarna har stått en risk.Om kunden utnyttjar sin ångerrätt avseende kreditavtalet anses detta även gälla ingångetförsäkringsavtal kopplat till det aktuella kreditavtalet. Om kunden utnyttjar din ångerrätt direkt tillkreditgivaren så bör kunden även meddela försäkringsgivaren eller Lånekoll om detta förhållande föratt dessa ska uppmärksammas på att kreditavtalet sagts upp och att försäkringsavtalet således skaupphöra av denna anledning.AnsvarsförsäkringI sin egenskap av förmedlare av bostadskrediter har Lånekoll tecknat en ansvarsförsäkring hos IfSkadeförsäkring AB (publ), org.nr: 516401–8102, 106 80 Stockholm. Telefon: 0771 43 00 00. E-post:[email protected] du av skada eller ekonomisk förlust (s.k. ren förmögenhetsskada) där du anser att Lånekollsgenom fel eller försummelse vid förmedling av bostadskrediter har vållat skadan har du i vissa fallmöjlighet att få ersättning för skadan.Om du vill göra anspråk på ersättning måste du underrätta Lånekoll om detta inom skälig tid efter attdu märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har även rätt att framställa krav påersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning för skadan inte lämnats av Lånekoll. Kravpå sådan ersättning ska framställas till försäkringsgivaren inom tio år från rådgivningstillfället. Du kaninte kräva skadestånd om mer än 10 år har gått från rådgivningstillfället.Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 460 000 euro. Den högsta ersättning somsammanlagt kan betalas ut under ett år är totalt 750 000 euro.Ansvarsförsäkringen omfattar inte Lånekolls förmedling av andra krediter än bostadskrediter ellerförmedling av försäkring.Information om ansvarsförsäkringen finns även på www.lanekoll.se under ”frågor och svar” och ”OmLånekoll”Skadeståndsansvar vid försäkringsförmedling – Försäkringsgivarnas ansvarLånekoll är anknuten försäkringsförmedlare till respektive försäkringsgivare. Det innebär bl.a. att detär försäkringsgivaren som ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, enförsäkringsgivare eller någon annan som härleder sin rätt från kunden till följd av att Lånekoll i sinegenskap av förmedlare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kapitlet 4§ i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.Skadeståndsansvaret omfattar inte Lånekolls verksamhet som avser förmedling av lån.Adress: Narvavägen 12, 115 22 Stockholm E-post: [email protected] Telefon: 0770 221 222Webbplats: www.lanekoll.se

KlagomålOm kunden inte är nöjd med hur Lånekoll agerat i egenskap av kredit- eller försäkringsförmedlarekan kunden vända sig till klagomålsansvarig på Lånekoll. Skicka ärendet skriftligen till”Klagomålsansvarig, Lånekoll”, Narvavägen 12, 115 22 Stockholm [email protected]. Lånekoll har som mål att besvara klagomål inom tre arbetsdagar. Lånekollsklagomålspolicy finns att läsa på www.lanekoll.se.Vid eventuellt fortsatt missnöje kan kunden vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att fåhjälp eller för att få en tvist prövad. Kunden kan även vända dig till allmän domstol. Hjälp ochkostnadsfri vägledning kan även erhållas från Konsumenternas bank- och finansbyrå samtKonsumenternas försäkringsbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen.Tillämplig lagFör kredit- och försäkringsförmedlingsuppdraget samt försäkringsavtalet samt marknadsföring avdessa gäller svensk lag.TvistTvister prövas av allmän domstol.SpråkSvenska språket används vid kommunikation mellan kunden och Lånekoll. Avtalsvillkor och andrahandlingar, inklusive förköpsinformation mm, finns tillgängligt på svenska.Adress: Narvavägen 12, 115 22 Stockholm E-post: [email protected] Telefon: 0770 221 222Webbplats: www.lanekoll.se

Bank, Konsumentkredit, Ikano Bank, TF Bank, Collector Bank, Euroloan, Santander Consumer Bank, MoneyGo, Avida Finans, Sevenday Finans, Wasa Kredit, Lendify, Ikano Bank och Bluestep Bank. Samarbeten avseende kreditkort har Lånekoll samarbete med Supreme Card/Resurs Bank och OKQ8 Bank, Komplett Bank och Norwegian Bank via