Transcription

Jurnal Sains Insani eISSN: [0127-7871]Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan RemajaMa Razhanlaily bt Ab Razak 1, Salasiah Hanin Hamjah 21,2Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, Malaysia.Progres ArtikelDiterima: 20 November 2016Disemak: 31 Disember 2016Diterbit: 25 Jun 2017*Corresponding Author: MaRazhanlaily Ab Razak, JabatanPengajian Dakwah danKepimpinan, UniversitiKebangsaan Malaysia, BangiEmail: laily [email protected]: Peningkatan masalah sosial dalam kalangan remaja pada hari inimerupakan masalah yang serius dalam masyarakat. Ramai remaja terjebakdengan masalah sosial yang teruk seperti zina sehingga boleh merosakkanakhlak dan jati diri remaja tersebut. Maka, tujuan kajian ini dilakukan adalahuntuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi remaja Islam terjebakdalam gejala zina dan kesan buruk zina dalam kehidupan masyarakatkhususnya remaja. Reka bentuk kajian ini ialah kajian analisis kandungan.Bahan-bahan berkaitan dikumpul dan dianalisis bagi menjelaskan objektifkajian yang dilakukan. Hasil kajian mendapati terdapat pelbagai faktorketerlibatan remaja dalam gejala zina seperti pengaruh rakan sebaya, mediamassa, kejutan budaya, sikap ingin mencuba, pergaulan bebas dan sistempendidikan. Antara kesan buruk zina pula seperti hilangnya sifat malu,tersebar penyakit dan lahirnya anak-anak haram hasil dari perbuatan zina.Maka, kajian ini penting untuk dilaksanakan bagi memahami gejala zina yangsemakin meruncing dalam kalangan remaja.Kata kunci: remaja, masalah sosial, kejutan budaya, IslamAbstract: The increase in social problems among youth today is a seriousproblem in society. Social problems such as adultery can damage thecharacter and identity of the youth. Thus, this study aimed to determine thefactors that influence young Muslims caught in adultery and adverse effectsof adultery in society, especially to the youth. This research adopt contentanalysis methodology. Related materials are analyzed to meet the objectivesof the study. It is found that peer pressure, mass media, culture shock, trialand error attitude, promiscuity and the education system are among thefactors. Among the adverse effects such as loss of cautiousness, spread ofdisease and the increase birth of illegitimate children. Thus, this study isimportant to understand such phenomena.Keywords: youth, social problem, cultural shock, IslamPengenalanRemaja sering dikaitkan dengan masalah sosial. Inimungkin disebabkan banyaknya berita masalah yangdisebarkan melalui media dilakukan oleh remaja.Perubahan daripada alam kanak-kanak ke alam dewasamerupakan masa yang mengelirukan remaja keranagolongan remaja ini akan melalui peringkat perubahandiri yang kritikal dari segi mental dan fizikal. Pelbagaifenomena ganjil menghujani mental dan fizikal merekadan golongan remaja yang menghadapi tekanan ini akanmelakukan tindakan-tindakan di luar kawalan. MenurutAzizi &Rosnah (2007), fenomena ini mungkin berlakudisebabkan remaja yang terlibat ingin meluahkanperasaan tidak puas hati, ingin membalas dendam dansebagainya.Masalah remaja merujuk kepada perbuatan danaktiviti remaja yang berlawanan dengan norma-normamasyarakat, undang-undang negara dan agama, sepertimencuri, merompak, merogol, berzina, membunuh,menagih dadah, menderhaka kepada ibubapa danseumpamanya (kes juvana). Masalah ini dianggapsebagai kenakalan remaja kerana orang terlibat masihbelum matang (belum dewasa). Perlakuan jenayah yangdibuat oleh mereka tidak dikenakan hukuman berat.Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalahmenempatkan mereka di pusat-pusat pemulihan akhlakdan diberi pendidikan khas (Dollah 2006: 180). Sains Insani 2017

Ma Razhanlaily Ab Razak & Salasiah Hanin Hamjah, Sains Insani 2017, Vol. 2 No 2: 1-9Antara masalah remaja yang akan dibincangkandalam artikel ini adalah masalah zina. Zina merupakanperkara yang amat dilarang dalam Islam. Jumhur ulama’telah bersepakat hukum zina adalah haram. MenurutImam Ahmad, dosa yang paling besar selepas dosamembunuh adalah dosa berzina (Wahbah al-Zuhaili1997: 96). Perbuatan zina adalah dosa yang melibatkanseseorang dengan orang lain iaitu antara lelaki danperempuan. Di dalam al-Quran Allah meletakkanperbuatan zina tersebut seiring dengan perbuatanmembunuh. Ianya menggambarkan bahawa perbuatanzina tersebut sangat besar dan hina di sisi Allah SWT.Dalam banyak-banyak perintah larangan Allah SWTterhadap sesuatu perkara, di dalam perbuatan zina AllahSWT telah melarang manusia dari melakukannya denganperintah pencegahan, bukan melarang secara terus.Firman Allah SWT dalam Surah Al-Israa’:32, yang jelasAllah SWT meletakkan perintah pencegahan kepadamanusia sebelum berhadapan dengan perbuatan zina.Allah SWT secara terang-terangan mencegah manusiadaripada menghampiri apa sahaja perbuatan yangmembawa kepada gejala perbuatan zina, sama ada secaralangsung mahupun tidak langsung, sama ada secarasedar mahupun tidak sedar dan sama ada sekecil-kecilperkara hingga kepada sebesar-besar perkara. Rasa untukmelakukan zina menebal dan mengatasi segala-galanyaketika nafsu masing-masing memuncak dan membara.Godaan syaitan bermaharajalela pada diri mereka. Rasaberdosa dari hasil zina langsung tidak timbul samasekali. Akibat godaan syaitan, mereka terdorong denganperbuatan yang keji itu dan mengetepikan agama. Yangharam seolah-olah dihalalkan oleh mereka sendiri. Lebihteruk lagi ada antara mereka mengambil kesempatanuntuk tinggal bersama seperti pasangan suami isterisemata-mata kemaruk seks dan rela melakukan zina yangterlarang itu secara berterusan. Ekoran seronok denganzina mereka tidak lagi memikirkan hidup yang penuhnoda dan dosa (Zaman Azad Khan & Mohd Aizat binMohd Saleh 2011).Zina yang dilarang agama Islam itumerangkumi pelbagai peringkat usia dan golongan.Mereka mengetepikan agama, tidak mematuhi laranganmeskipun bakal dilaknati Allah SWT dan mendapat dosabesar daripada pelakuan zina. Ia tidak kira jawatanataupun pangkat, miskin ataupun kaya. Pemimpin besardan yang berjawatan profesional turut terlibat dalamgejala yang tidak bermoral ini. Walaupun tangkapanperlakuan khalwat sering kali dilakukan pihak berkuasa,namun gejala itu dilihat berterusan dan berleluasa.Mereka yang terbabit dilihat tidak serik daripadahukuman yang dikenakan sebagaimana dipaparkan diakhbar-akhbar (Zaman Azad & Mohd Aizat 2011).Faktor-Faktor Yang Mendorong RemajaTerjebak Dalam ZinaMenurut Abd Rahim (2006: 9), golongan remajamenyesuaikan dirinya dengan faktor-faktor persekitarankeluarga, persekitaran sosial dan budaya yang akanmencorakkan perkembangan tingkah laku mereka.Memandangkan remaja merupakan aset kekayaansemulajadi negara dan bakal memainkan peranan dalammencorakkan masa depan politik, ekonomi dankemasyarakatan di negara kita, maka empengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosialperlu dibuat dan dilaksanakan.Pengaruh rakan sebayaRakan merupakan teman yang paling akrab dalam hidupseseorang. Segala masalah dan nasihat sering dibincangbersama rakan malah rakan juga adalah titik tolakkepada pengaruh gejala yang sihat mahupun tidak sihat.Kurangnya pengetahuan dalam memilih rakan bolehmembahayakan diri sendiri. Oleh itu, setiap individumestilah berhati-hati dalam memilih rakan kerana rakansebaya memainkan peranan yang besar dalammempengaruhi remaja kearah masalah sosial. MuhdMansur & Siti Nordinar (1988) seterusnya menjelaskanrakan sebaya mempunyai pengaruh yang banyakterhadap tindakan dan perlakuan seseorang. Hal inikerana, mereka mengalami banyak pertukaran fizikal,perkembangan sosial dan psikologi yang sama.Seltzer& Waterman (1996: 461-482), menyatakandalam zaman remaja wujud peership iaitu persahabatanyang unik kepada remaja. Rakan sebaya berumur lebihkurang sama dengan remaja tersebut. Rakan sebaya bagiremaja terdiri daripada rakan persekolahan, rakan yangtinggal di kawasan perumahan yang sama, rakan-rakandalam aktiviti riadah dan sukan yang sama. Mereka lebihbergantung kepada rakan sebaya. Rakan sebayamerupakan sumber utama dalam meniru gaya dantingkahlaku setiap individu.Semasa zaman remaja, pergantungan kepada ibubapa semakin berkurang kerana remaja mula belajaruntuk lebih berdikari. Ruang sosial remaja juga semakinmeluas dan mereka mula menjadi lebih rapat denganrakan sebaya. Bagi remaja, dirinya amat penting diterimaoleh rakan-rakan kerana hidup sendirian adalahmenakutkan. Oleh itu, remaja cenderung untukbertingkahlaku sebagaimana rakan-rakannya walaupuntingkahlaku itu bertentangan dengan sikap diri sendiribagi memastikan mereka diterima oleh rakan-rakan(Azizah 2012: 124)).Menurut Zainuddin et. al (2008:108) walaupunsemasa meningkat remaja pengaruh rakan sebaya mulakelihatan, namun hubungan yang mantap dengan ibubapa membolehkan keluarga terus memberi pengaruh2

Ma Razhanlaily Ab Razak & Salasiah Hanin Hamjah, Sains Insani 2017, Vol. 2 No 2: 1-9besar dalam kehidupan dari aspek membuat keputusanpenting, pilihan jenis rakan sebaya dan nilai-nilai agamadan budaya.filem-filem tempatan juga turut menyajikan aksi-aksidalam filem yang tidak ubah seperti filem Barat.Selain itu, program-program dan rancangan yangdipaparkan melalui media massa mempunyai pelbagaibentuk sehingga menarik perhatian remaja. Hasildaripada rancangan tersebut memberi ruang kepadaremaja untuk berfikir atau memilih sama ada positifataupun negatif untuk dicontohi. Hasilnya remaja akanmengikuti penampilan ataupun akhlak yang ditonjolkanmelalui media massa tersebut sama ada ianya positifmahupun negatif (Wan Norina et al. 2013: 19).Selain itu, bahan lucah juga mempunyai pengaruhyang kuat kepada pemikiran anak-anak. Bahan-bahanlucah ini boleh diperoleh dengan mudah di internet,VCD dan majalah. Oleh itu, ibu bapa perlu mengawasianak-anak supaya tidak terlibat dalam pencarian bahanbahan lucah. Bahan lucah ini jika sering dilihat akanmenimbulkan rangsangan nafsu dan ketagihan. Anakanak yang terjebak dengan masalah ini akan berasagelisah dan sanggup berusaha untuk mendapatkannya.Bahkan, sesetengahnya pula bertindak meredakan nafsudenga onani, seks bebas dan sebagainya (Rokiah 2007:61).Nasruddin et.al (2007: 489) dalam kajiannya pulaberkata, kemudahan internet mempunyai implikasinegatif jika ianya disalahgunakan atau tidak dipantaudengan baik. Pelajar-pelajar boleh mendapatkanmaklumat yang berguna daripada internet tetapi padamasa yang sama mereka terdedah dengan pelbagaimaklumat negatif seperti bahan lucah atau porno,subversif an keganasan yang boleh menyelewengkanakidah mereka. Chattingyang tidak terkawalmenyebabkan pelajar membuang masa atau terjebak kealam fantasi sehingga pelajaran mereka terabai. Maka,bahan-bahan dan maklumat dari laman-laman web yangdilayari turut memberi kesan kepada perkembanganakhlak dan amalan harian para pelajar.Tambahan pula, penyiaran drama atau filem yangmemaparkan aksi ganas, porno dan sebagainya dapatmendorong remaja yang menontonnya meniru aksi-aksitersebut yang dipertontonkan tanpa menyedari akibatdaripada perbuatan tersebut dan menganggap itu sebagaiperkara remeh dan biasa. Sebagai contoh, telah menjadikebiasaan drama-drama dan filem memaparkanhubungan sepasang kekasih yang berpegangan tangansebagai lambang kasih. Oleh itu, bagi remaja yang seringmenonton drama-drama atau filem seperti itu akanmerasakan perkara tersebut adalah biasa dan seterusnyamereka juaga melakukannya tanpa menyedari perkaratersebut telah melanggar syariat Islam yang seringmemelihara kesucian umatnya (Siti Zaleha Binti Shafi'e2014: 73-74).Kanak-kanak dan remaja sepatutnya didedahkandengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat selainmenonton televisyen semata-mata. Hal ini kerana,Pengaruh media massaPengaruh media massa dan persekitaran turut menjadipenyumbang terbesar kepada keruntuhan akhlak remaja.Zaman serba moden ini terdapat pelbagai taktik atau carayang lebih kompleks digunakan untuk merosakkan jiwadan fikiran remaja, khususnya remaja Islam. Sebagaicontoh, rancangan hiburan yang keterlaluan aksinyasehingga menjatuhkan maruah dan harga diri sebagaiwanita Islam. Aksi berpelukan antara wanita dan lelakiIslam dianggap sebagai perkara biasa dalam kalanganmasyarakat menyebabkan lebih banyak remaja terlibatdalam gejala sosial yang tidak sihat (Abdullah 2000: 7).Internet merupakan suatu kaedah terpantaspenyebaran segala bentuk ilmu pengetahuan dansebagainya. Pelbagai pihak telah menggunakan peluangini bagi memenuhi tuntutan dan keperluan pengguna.Pelbagai bidang dan subjek menjadi minat penggunaterdapat di internet. Bidang-bidang seperti sukan,pelancongan, akademik, masakan, kereta, percintaan danbermacam lagi aspek dalam kehidupan seharian dapatdiperolehi dari internet dengan mudah. Dengan hanyamenekan tetikus dan menggunakan aplikasi yangbersesuaian, pengguna boleh mendapatkan citarasa yangdiinginkan di internet. Salah satu bidang yang seringdikunjungi oleh sejumlah besar pengguna internet adalahseks (Ahmad Rizal 2005).Media teknologi dan media massa yang kurangkawalan dan membawa kepada keruntuhan akhlak dantatacara hidup yang tidak sepatutnya banyakmenyumbang kepada keruntuhan akhlak remaja padamasa kini. Banyak bahan-bahan yang tidak sesuai bolehmemasuki internet seperti gambar lucah dan video-videolucah boleh didapat dengan mudah. Jadi tidakmustahillah ramai remaja terjebak dalam perkara-perkaranegatif kerana unsur-unsur negatif tersebut bolehdidapati oleh setiap orang di mana-mana sahaja denganmudah (Hariza & Ermanelly 1997).Tambahan pula, kebanyakan filem yang dibawamasuk dari luar negara membawa norma yangbertentangan dengan budaya kita. Filem Baywatch danfilem Friends contohnya amat bertentangan dengan nilaihidup masyarakat kita. Pakaian pelakon-pelakon dalamBaywatch amat menjolok mata. Pergaulan bebas antaralelaki dan perempuan dalam filem Friends dikemukakansebagai suatu perkara yang biasa sedangkan iabercanggah dengan Islam. Filem-filem dari duniaBollywood dengan cara pemakaian pelakon wanita yangketat dan seksi serta elemen tahyul yang bolehmerosakkan minda masyarakat dan mendorong merekamenjadi jahat (Zulkifli: 8-9). Walaubagaimanapun,3

Ma Razhanlaily Ab Razak & Salasiah Hanin Hamjah, Sains Insani 2017, Vol. 2 No 2: 1-9televisyen yang penuh dengan iklan yang mengandungiunsur-unsur yang menggalakkan sikap negatif yangmendatangkan masalah dan maksiat kepada Allah SWTmemang memberi kesan kepada anak-anak terutama pararemaja mudi jika ia adalah paparan yang selalu ditontonoleh mereka. Mereka akan memandang kaum perempuanyang tidak menutup aurat, percampuran danperhubungan bebas antara lelaki dan perempuan ajnabi,seks, rokok dan sebagainya adalah satu perkara biasakerana mereka beranggapan ia telah diterima olehmasyarakat sebagaimana dipaparkan di dalam cerita,program dan iklan di televisyen dari semasa ke semasa(Asar Abdul Karim 2007:159).menyebabkan seseorang remaja mudah terpengaruhdengan gejala sosial. Masyarakat pada hari ini lebihmenumpukan kepada kehidupan yang bebas daripadaterikat dengan tanggungjawab sebagai khalifah AllahSWT di atas muka bumi ini. Sikap ingin mencuba ataumemiliki sesuatu yang baru ini menyebabkan pelbagaimasalah sosial di kalangan remaja tanpa merekamenghiraukan kesan disebaliknya (Zulkifli 2000:129).Menerusi kajian yang dilakukan oleh Amran(1993:130), menunjukkan terlalu banyak kes-kesberkhalwat ataupun kes persetubuhan haram berpuncadaripada keberaniaan pasangan perempuan menerimaajakan tidur di rumah sewa pasangannya, di hotel, ditempat kerja pasangan lelaki dan sebagainya. A. Seme &D. Wirtu (2008:172) pula menjelaskan bahawakeinginan untuk membina hubungan dengan teman lelakidan tekanan rakan sebaya menyebabkan ramai remajamelakukan seks bebas. Malahan akbat tiada kemahiranuntuk menolak ajakan teman lelaki menyebabkan ramaidalam kalangan remaja terlibat dengan seks bebas.Kebayakan remaja tidak memikirkan kesan yang berlakuakibat perbuatannya serta tidak mempunyai jati diri sertaprinsip diri yang mantap sehingga menyebabka merekatakut teman lelaki mereka kecewa atau meninggalkannyakerana menolak ajakan tersebut.Kejutan budayaKejutan budaya yang dibawa oleh anasir-anasir Baratcukup memberi kesan terhadap masalah sosial remajaIslam. Gaya hidup yang bebas dan pemakaian penyanyipenyanyi Barat telah mempengaruhi minda dan fikiranremaja-remaja Islam. Sebagai contoh isu yang hangatdiperbualkan kini apabila beberapa remaja wanita Islamdengan rela hati berpelukan dan bercium denganpenyanyi pujaan korea mereka tanpa menghiraukanmaruah dan harga diri mereka sebagai wanita Islam (SitiRugayah 1997: 66).Gejala seks bebas, pengguguran janin, kelahirananak luar nikah dan pembuangan bayi khususnya dalamkalangan remaja tidak lagi menjadi perkara asing dalammasyarakat. Budaya seks bebas yang dibawa dari Baratini sebenarnya telah mengheret manusia jauh dariperadaban apatah lagi mematuhi prinsip dan dasar Islam(Farahwahida & Norazila 2011: 19). Umat Islam mulamemisahkan diri dari agama kerana menganggap ianyahak individu dan bukan masyarakat atau negara selainberanggapan Islam sebagai agama untuk akhirat sematamata dan hanya terkandung di dalam dua kalimahsyahadat. Islam juga dianggap tidak sesuai dicampuradukkan dengan politik, hukuman Islam bersifat kejamdan tidak relevan malah lebih teruk dari hukuman Barat,sedangkan keimanan pula boleh bercampur dengankemaksiatan dan sebagainya (Haron Din 1992: 12-23).Masalah kejutan budaya ini sebenarnya turutdisebabkan oleh berlakunya penghijrahan masyarakatdari kampung-kampung ke bandar. Kebanyakansekarang ramai remaja dari kampung datang ke bandarbandar besar untuk mencari kerja. Mereka ini berjauhandengan keluarga masing-masing dan tidak ada waristerdekat yang boleh mengawasi mereka. Ditambah lagikerana kurangnya iman menyebabkan mereka mudahterjebak ke sarang maksiat dan masalah sosial yang lain(Hariza & Ermanelly 1997: 8).Sistem pendidikan dan persekolahanSistem pendidikan pada hari ini sedikit sebanyak turutmemberi impak dalam pertambahan gejala sosialdikalangan remaja Islam. Pendidikan pada hari iniberhadapan dengan dua sistem kurikulum iaitukurikulum biasa dan kurikulum sekolah agama. Bagiremaja yang berhadapan dengan sistem pendidikan yangdatang dari sekolah agama, mereka yang terlibat dengankrisis akhlak cukup minimum berbanding remaja yangmengikuti pendidikan di sekolah biasa. Hal ini dapatdilihat apabila seseorang remaja masih tidak dapatmenguasai ilmu fardhu ain walaupun sudah mencapaiumur akil baligh (Hariza & Ermanelly 1997: 7).Seseorang individu itu bukanlah dilihat dari sudut zahirsahaja bahkan di dalam Islam aspek zahir dan batin turutditekankan bagi melahirkan individu yang lebih mantapimannya.Ezad Azraai et al. (2006) menjelaskan bahawakegagalan mempraktikkan struktur pendidikan yangdiperkenalkan oleh Islam iaitu tadris, tarbiyah dan ta’dibmempunyai kaitan dengan kegagalan penerapan nilainilai moral di kalangan remaja dan kesedaran moral dikalangan dewasa. Selain itu, disiplin sekolah yanglonggar, ibubapa tidak mengambil tahu kemajuan danpencapaian anak di sekolah dan guru tidak mengambiltahu masalah yang dihadai oleh murid-murid juga turutmenyumbang kepada peningkatan masalah sosial dalamkalangan remaja (Dollah 2006: 183).Sikap ingin mencubaFarihah (2006) menyatakan dalam kajian beliau bahawasikap ingin mencuba dalam kalangan remaja4

Ma Razhanlaily Ab Razak & Salasiah Hanin Hamjah, Sains Insani 2017, Vol. 2 No 2: 1-9Faktor yang mendorong remaja terlibat dalammasalah sosial juga sedikit sebanyak berpunca daripadaguru yang kurang berminat dengan kerjayanya. Hal inimenyebabkan mereka tidak bersungguh-sungguhmengasuh pelajar dan menjaga tingkah laku pelajar.Selain itu, terdapat sesetengah guru yang kurangberinteraksi dengan ibu bapa untuk menangani salah lakupelajar. Tambahan pula, pengetua atau guru besar turutmenyembunyikan kesalahan disiplin pelajar bagimenjaga nama baik dan imej sekolah (Ayub 2000: 22).Sekolahjugabertanggungjawabdalammenyuburkan kegiatan salah laku di kalangan pelajar dangenerasi muda. Tindakan sesetengah pengetua sekolahyang menyembunyikan gejala keruntuhan moral danakhlak pelajar bagi menjaga imej dan nama baik sekolahadalah pencetus bercambahnya kerosakan akhlak dalamkalangan remaja. Segala bentuk kepincangan sengajadisorokkan dengan alasan menjaga krediabiliti pengetuasebagai pemimpin. Selain itu, pengetua bimbang jika kessalah laku dilaporkan kepada pihak atasan mahupunpihak media maka nama sekolah akan terjejas danmungkin disenaraihitamkan dan peluang untuk kenaikanpangkat atau gaji akan terjejas (Aminuddin 2004: 46).Ibubapa lebih berorientasikan kebendaan sanggupmeninggalkan anak mereka terabai di rumah tanpa kasihsayang secukupnya. Anak-anak yang berasa terabai lebihcenderung memenuhi kekosongan kehidupan merekadengan perkara-perkara yang tidak berfaedah(Aminuddin 2004: 48-49).Selain itu, kesan communication breakdown jugamenyebabkan hubungan antara ibu bapa dan anakmenjadi renggang sehingga menimbulkan konflik dalamdiri remaja. Justeru itu, remaja mula menjadikan oranglain seperti rakan sebaya untuk meluahkan perasaan danmenghilagkan tekanan. Ini menyebabkan mereka mulaterdedah dengan pengaruh luar dan tingkahlaku yangbertentangan dengan agama dan norma masyarakatseperti seks bebas. Kurangnya komunikasi ibu bapakhususnya ibu dan anak serta hubungan yang tidak rapatini boleh mempengaruhi tingkahlaku anak-anak (AzizahBinti Mahadi 2012:120).Kurang didikan dan penghayatan agamaHasil kajian yang dilakukan oleh Amran (1993: 128)menjelaskan bahawa punca utama yang menyebabkanseseorang itu terlibat dengan kesalahan jenayah syariahialah kerana tiada didikan agama. Apabila seseorang itutidak mempunyai didikan agama, atau mempunyaididikan agama tetapi tidak kuat, maka hubungankekeluargaan seseorang itu akan lebih longgar antarasatu sama lain. Hal ini akan menyebabkan seseorangindividu lebih bebas bergerak tanpa pengawasandaripada ibubapa. Anak-anak yang tidak mempunyaididikan agama kebanyakannya lahir daripada keluargayang tidak mementingkan masalMenerusi kajian sarjana [email protected](2002:76), kekurangan fahaman agama, akhlak sertanafsu yang tidak dapat dikawal adalah punca utamaberleluasanya amalan seks bebas. Menurut beliau lagi,agama adalah benteng utama manusia mencegahdaripada perbuatan mungkar.Berdasarkan dapatan kajianAmaludin (2005: 238) pula mendapati bahawapermasalahan sosial yang dialami oleh responden adahubungan rapat dengan faktor keagamaan sebagai faktorpenyumbang utama. Sebanyak 42.2 peratus respondenmengakui bahawa pendidikan agama yang respondenterima mencukupi berbanding dengan 19.5 perayus yangmenyatakan sebaliknya. Manakala 8.0 peratus respondenmenyatakan pendidikan agama yang responden perolehimasih kurang menyebabkan responden terjebak denganpermasalahan sosial.Kajian Azizah (2012:138) pula menghuraikanbahawa faktor kelemahan agama menunjukkan min yangtinggi berbanding faktor-faktor lain. Kebanyakanresponden masih tidak melaksanakan amalan asas dalamIslam seperti solat serta amalan pelengkap iaitu doa danzikir, solat jemaah dan tazkirah. Mereka juga melanggarhukum Allah SWT dengan membuka aurat yangKurang perhatian ibu bapaKurangnya perhatian daripada ibu bapa adalah faktordalaman terbesar dalam diri seseorang remaja. Anakanak yang tidak mendapat perhatian sepenuhnyadaripada kedua ibubapa merasakan bahawa mereka tidakmendapat kasih sayang yang sewajarnya. Inimenyebabkan mereka merasakan perlu mencari sesuatuuntuk memenuhi ruang kosong yang tidak diperolehidaripada keluarga mereka. Apabila hal ini terjadi, anakanak merasakan bahawa kekosongan yang perlu diisitersebut boleh didapati di luar rumah. Maka terjadilahperbuatan yang tidak bermoral antara lelaki danperempuan tanpa batasan dan sekatan daripada ibu bapa(Amran 1993: 129).Sesetengah ibubapa tidak mengambil beratpertumbuhan anak-anak. Malah ada yang menswastakantanggungjawab pendidikan anak-anak kepada orangketiga seperti orang gaji, nursery, jiran tetangga, kawankawan dan sebagainya. Kesannya menyebabkan rasakasih sayang dan hormat kepada ibu bapa berkurangandan akhirnya terhakis. Apabila membesar, nasihat danteguran daripada ibubapa akan sentiasa diingkari olehmereka (Amira Syamimi 2001: 19).Selain itu, pada masa kini sikap ibubapa yang lebihsuka meletakkan tanggungjawab mendidik anak merekakepada pihak sekolah telah menjadi budaya yangsemakin meruncing. Budaya suka melepaskan dirisepatutnya tidak berlaku sekiranya ibubapa mempunyaiperasaan tanggugjawab yang tinggi serta faham fungsimasing-masing. Banyak kes gejala sosial generasi mudadisandarkan kepada kegagalan institusi keluarga.5

Ma Razhanlaily Ab Razak & Salasiah Hanin Hamjah, Sains Insani 2017, Vol. 2 No 2: 1-9merupakan antara pintu bermulanya perzinaan. Namun,dalam kajian Azizah ini terdapat seorang responden yangagak konsisten dengan pemilihan jawapan yang sangatbaik. Akan tetapi, berkemugkinan responden tersebutmelaksanakan pengamalan agama namun dalam satuketika tertentu beliau telah terpedaya dengan nafsunyasendiri dan pujukan syaitan sehingga terlibat denganseks bebas.Menurut Zulkifli (T.th:7), fahaman keagamaanyang cetek turut membantu dalam pertumbuhan gejalasosial. Malang bagi umat Islam jika hanya tahu tentangagamanya secara serpihan sahaja. Terdapat mereka yangfaham agama dalam hal-hal yang berkaitan degan ibadahsolat, puasa, tahlil, aqiqah dan beberapa juzuk kecil yanglain sahaja. Mereka tidak mendalami agama merekasebagai suatu yang bertitik tolak dari akidah dan segalapenyimpangan dari aspek hidup beragama yangbernoktahkan dosa dan pahala. Mereka tidak memahamihukum-hukum agama yang akan mempengaruhi sikapmereka dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan.tanpa mengambil sensitiviti agama (Nik Rosliza2005:29).Kejadian zina juga timbul akibat daripada keadaanyang dicetuskan oleh mangsa itu sendiri. Wanita itumungkin membenarkan lelaki bercumbu-cumbuanwalaupun tidak membenarkan melakukan persetubuhan.Pergaulan bebas tanpa batas dalam majlis tari menari,disko dan kelab malam adalah antara suasana yangmengghairahkan dan menaikkan syahwat yang menjadifaktor penyebab bagi kejadian zina. Pakaian yangmendedahkan bahagian badan seperti dada, betis, danpaha juga salah satu faktor yang menimbulkan kejadianzina (Mohd Redzuan 1990:115).Kesan Buruk Gejala Zina Terhadap KehidupanRemajaPerzinaaan merupakan salah satu perkara yangmenyebabkan kacau bilaunya keturunan dan mengancamserta menghancurkan institusi keluarga. Tidak hairanlahjika semua agama samawi mangharamkannya, termasukagama Islam sebagai agama yang terakhir. yebarkan penyakit, nafsu liar dan kemerosotanmoral.Sudah menjadi ketetapan Islam bahawa jika iamengharamkan suatu perkara, maka iapun akan menutupsemua celah dan jalan yang menuju kearah perkaratersebut. Islam juga mengharamkan semua perkara yangmenjadi penghubung berlakunya perzinaan. Semuaaspek yang boleh merangsang nafsu seks, menimbulkanfitnah, menggoda, dan pelbagai aspek yang mendekatkanberlakunya perzinaan adalah diharamkan oleh Islam.Sikap ini diambil sebagai langkah pencegahan atasberlakunya kerosakan yang mungkin sahaja akanmenimpa orang Muslim (Abu Jabir Muhammad 2007:120); (Yusuf al-Qardhawi 1985: 166-167).Islam telah megharamkan zina dan tegahanmahupun larangan dalam Islam bukanlah bersifatemosional semata-mata tetapi terdapat rasional yangboleh dinilaikan bersama. Semua agama di duniakhususnya agama samawi bersetuju menerima bahawazina merupakan suatu perlakuan keji serta bolehmenyumbang kepada pelbagai musibah pada individudan masyarakat yang mejadikannya sebagai suatubudaya (Nazirah 2015: 31).Pergaulan BebasPergaulan bebas antara lelaki dan perempuan adalahpunca kepada perbuatan yang tidak sopan. Islammelarang keras perbuatan tersebut kerana sifatnya yangmerapatkan hubungan antara lelaki dan perempuanajnabi boleh mendorong pasangan tersebut berkelakuantidak sopan, berkhalwat dan berkemungkinan besarterjerumus dengann penzinaan (Ainul Bashirah et al.2012 ; Dollah 2006: 183). Siti Hajar (2002) pulamenjelaskan seseorang yang terjebak dengan seks bebaskebanyakannya adalah ekoran daripada berkhalwat ataududuk bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan.Secara psikologi, lelaki dan perempuan yang bukanmahram yang sedang berdua-duaan akan mudahmengalami total refleks, iaitu keadaan di mana seorangwanita tidak mampu berbuat apa-apa pada saat lelakiterdorong melakukan hubungan seksual dengannya.Isu pergaulan bebas yang semakin kritikal seringkalimenjadi bahan utama setiap kali menatap dada akhbardan majalah. Pembangunan industri yang kian pesatdisusuli dengan pertumbuhan pusat-pusat membeli belahtelah menyediakan ruang yang luas untuk aktivitimelepak di antara lelaki dan perempuan tanpa batasan.Faktor utama yang yang menyebabkan pergaulan bebasini berlaku antaranya adalah ketidakprihatinan keluargadan kekurangan komunikasi antara anak dengan bkan anak-anak merasa terasing dan kesunyiansekaligus mereka mencari alternatif dengan mencarikawan atau teman untuk menghilangkan kebosanan.Tanpa pengawasan dan pengawalan yang ketat, gejalapergaulan bebas ini dianggap sebagai budaya yang biasabagi manusia yang hidup dalam dunia kosmopolitanHilangnya sifat maluAntara risiko dan seksaan yang yang dirasakan orangyang melakukan dosa ialah lenyapnya sifat malu. Maluadalah sumber kehidupan hati dan pokok pangkal segalakebaikan. Kehilangan rasa malu menyebabkan hilangnyasegala kebaikan hamba secara total (Burhan Sodiq2012:61). Maksiat dapat melenyapkan perasaan malu.Malu ialah sumber kebajikan, namun jika rasa malu telah6

Ma Razhanlaily Ab Razak & Salasiah Hanin Hamjah, Sains Insani 2017, Vol. 2 No 2: 1-9hilang maka hilanglah seluruh kebaikannya (Ismail &Saulah 2012: 113).Dosa-dosa yang dilakukan akan menyebabkansifat malu seorang hamba itu menjadi lemah. Sehinggaboleh jadi sifat malu ini terlepas dan hilang sama sekali.Akhirnya seorang hamba itu tidak menaruh sebarangkesan jika kejahatannya terbongkar atau terdedah kepadaorang ramai. Bahkan terdapat juga di antara golongangolongan ini yang menceritakan keadaan dankejahatannya sendiri tanpa rasa malu. Faktor yangmenyebabkan golongan

Ma Razhanlaily Ab Razak & Salasiah Hanin Hamjah, Sains Insani 2017, Vol. 2 No 2: 1-9 3 besar dalam kehidupan dari aspek membuat keputusan penting, pilihan jenis