Transcription

2020–12–04Postoch telestyrelsenVägledning– Digitalhjälpenför videotjänsterVägledning för videotjänsterIntroduktion, goda råd och översikt över tjänsterPost- och telestyrelsen – Digitalhjälpen1/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterDen här vägledningen har tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS) inom ramen förregeringsuppdraget att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniskakommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet covid-19.Det finns guider i andra format som bygger på informationen i den här vägledningen,till exempel en enkel instruktionsfilm och steg-för-steg-instruktioner med bilder.Guiderna, den här vägledningen och mer tips om hur du underlättar vardagen meddigitala verktyg och tjänster finns på: pts.se/digitalhjalpenProduktionsdatum: 2020–12–04Innehållsproduktion och research: Analysys MasonGrafisk form: Essen InternationalHar du frågor om vägledningen, kontakta [email protected] eller Post- ochtelestyrelsens växel, telefon 08-678 55 00Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen2/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterInnehållOm vägledningen för videotjänster 4Som ett telefonsamtal med bild 4Fungerar i flera situationer 5Var noga med säkerheten 5Kom igång med videotjänster 5Många videotjänster är gratis 6Lär känna knapparna 6Välj videotjänst 9Sju videotjänster 10Tips inför ditt första videosamtal eller videomöte 13Inställningar som gör det lättare 13Genomför ditt första videosamtal 14Liten ordlista 24Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen3/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterOm vägledningen för videotjänsterDen här vägledningen vänder sig till dig som av någon anledning inte kan träffa andramänniskor på samma sätt som du är van vid. Videosamtal och videomöten kan fånära och kära att kännas närmre eller låta bokcirkeln fortsätta sina veckomöten ävennär ni inte har möjlighet att träffas fysiskt.Att ringa videosamtal eller delta i videomöten kan verka komplicerat om man aldrighar gjort det innan, men är både enkelt och användbart när man väl kommit igång. Vihoppas att den här vägledningen ska hjälpa dig att komma igång.Vad är videosamtal och videomöten?Den här vägledningen tar upp både videosamtal och videomöten. De betyder inteexakt samma sak.Videosamtal liknar ett vanligt telefonsamtal men med skillnaden att du både kan höraoch se den du pratar med. Den du pratar med kan också se dig.För videosamtal med flera deltagare används ofta en särskild videotjänst somkallas videomöte. Videomöten är vanliga i arbetslivet och innehåller ofta tillägg somomröstningsfunktioner, schemaläggning och utskick av inbjudningar till bokade möten.I den här vägledningen kallar vi gemensamt tjänster inriktade på videosamtal ochtjänster inriktade på videomöten för videotjänster, men vägledningen lyfter även framdem var för sig.Ibland kallas underhållningstjänster inriktade på video, som Netflix eller YouTube,för videotjänster, men det är inte samma sak som de videotjänster som vi tar upp ivägledningen. De videotjänster som vi tar upp är inriktade på kommunikation.Som ett telefonsamtal med bildVideotjänster ger en extra dimension till samtalet som kan göra att den du pratar medkänns närmare och mer närvarande än om du bara hör rösten. Bilden gör också attni kan se varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket gör att du kan användavideotjänster på fler sätt än ett vanligt röstsamtal. Kanske har du ett barnbarn somännu inte har lärt sig att prata men som du kan kommunicera med genom gester?Under ett videosamtal kan ni också visa varandra saker i er omgivning. Kanske har dinvän tapetserat om och vill visa dig hur fint det har blivit? Eller kanske är du ute på enpromenad och vill visa hur det ser ut runt omkring dig?Videotjänster kan inte ersätta ett personligt möte, men i situationer när vi inte harmöjlighet att ses fysiskt kan det fungera som ett värdefullt komplement.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen4/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterFungerar i flera situationerVideotjänster kan användas i flera olika situationer och tillsammans med olikapersoner och kontakter i samhället. Du kan till exempel använda videotjänster för att: hålla kontakt med familj och vänner delta i aktiviteter som anordnas av föreningar och studieförbund,som en distanskurs besöka din läkare digitaltVar noga med säkerhetenNär du använder internet och andra digitala tjänster ska du alltid tänka på säkerheten.Så här använder du videotjänster på ett säkert sätt: acceptera inte kontaktförfrågningar från personer du inte kännersvara inte på videosamtal från personer du inte känneranvänd inte samma lösenord som för andra tjänsterlämna aldrig ut lösenord, kortuppgifter eller andra personuppgifterOm du följer de här råden är det säkert att använda videotjänster. Du behöver inteoroa dig för att göra fel eller trycka på fel knapp – det är faktiskt det bästa sättet attlära sig de olika funktionerna. Du kan alltid testa igen om det blir fel!Kom igång med videotjänsterTeknisk utrustningFör att komma igång med videotjänster behöver du en smarttelefon, en surfplattaeller en dator.I resten av den här vägledningen kallar vi både smarttelefoner och surfplattor för”mobila enheter”.Den utrustning som du använder behöver ha en inbyggd mikrofon och kamera för attkunna ta upp ljud och visa bilden av dig. De flesta mobila enheter och nyare datorerhar en inbyggd mikrofon och kamera. Om du har en dator som saknar kamera kan duköpa en kamera separat som du ansluter till datorn.Den utrustning du vill använda måste också vara uppkopplad mot internet, det villsäga att du ska kunna surfa på nätet med den. De flesta smarttelefoner som har ettaktivt abonnemang (det vill säga att du kan ringa med telefonen) har också en vissmängd surf som ingår i abonnemanget. Men din surf kan ta slut snabbt om du ringermånga videosamtal eller deltar i många videomöten. Om du använder wifi (ett trådlöstnätverk) används inte din surf – så välj det i första hand.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen5/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterLadda ner app eller programEn del videotjänster använder du som en app eller ett program, och andra kan duanvända direkt via en webbplats. På många mobila enheter finns appar för att ringavideosamtal förinstallerade. Att en app är förinstallerad betyder att den redan finns pådin mobila enhet när du köper den, och du kan börja ringa och ta emot videosamtaldirekt utan att ladda ner någon ny app.Om den videotjänst du vill använda inte finns förinstallerad på din mobila enhetkan du ladda ner appen från App Store om du använder iPhone eller iPad och frånGoogle Play Store om du använder en smarttelefon eller surfplatta med Android somoperativsystem.Om du vill ringa videosamtal eller delta i ett videomöte på din dator kan du ofta väljaatt installera ett program för den videotjänst du använder. Du kan i de flesta fall laddaner programmet från tjänstens webbplats och sedan installera det på din dator. Någravideotjänster går också att använda direkt via webben i din webbläsare.TipsOm du bara ska delta i ett videomöte behöver du oftast inte ladda ner en app ellerett program i förväg. Om du klickar på inbjudan till mötet blir du oftast guidad i hurdu kan delta i mötet utan att installera någon app eller något program. Gör detnågra minuter i förväg så du är redo när mötet börjar.Skapa användarkontoDe flesta videotjänster bygger på att du skapar ett användarkonto, medanvändarnamn och lösenord. En del videotjänster går att använda utan att skapa ettanvändarkonto, men du får ofta tillgång till fler funktioner med ett konto. Ibland kan dutill exempel delta i ett videomöte utan konto, men för att själv kunna ringa videosamtaleller bjuda in till videomöten krävs ofta ett användarkonto.Många videotjänster är gratisDet finns många videotjänster som är gratis för privatpersoner. En del videotjänsterriktar sig även till företag och organisationer och erbjuder särskilda funktioner till enextra kostnad.Beroende på vilket mobilabonnemang du har kan det tillkomma en extra kostnad för surf.Lär känna knapparnaDe flesta videotjänster använder sig av knappar med symboler på. Om du inte haranvänt videotjänster tidigare kan det vara svårt att veta vad knapparna betyder ochvad som händer när du klickar på dem. Därför har vi skapat en lista med förklaringarPost- och telestyrelsen – Digitalhjälpen6/24

2020–12–04Vägledning för videotjänstertill vanliga knappar. Knapparnas utseende skiljer sig åt mellan olika videotjänster, menofta används liknande knappar. Här ger vi exempel på hur de kan se ut: acceptera inte kontaktförfrågningar från personer du inte kännersvara inte på videosamtal från personer du inte känneranvänd inte samma lösenord som för andra tjänsterlämna aldrig ut lösenord, kortuppgifter eller andra personuppgifterTipsOm du använder en videotjänst på dator kan du prova att dra med muspekarenöver knappen för att få mer information om vad den betyder.Svara på ett videosamtal eller gå med i ett videomöteFör att acceptera ett inkommande samtal eller gå med i ett bokat möte krävs oftastbara en enkel tryckning eller en svepande rörelse på skärmen. Ibland markerasknappen med en lyft lur.Ringa ett videosamtal eller starta ett videomöteFör att ringa ett videosamtal eller starta ett videomöte används ofta en knapp med envideokamera, ofta bredvid namnet på den du vill ringa i kontaktboken.Avsluta ett videosamtalDu kan när som helst avsluta videosamtalet. Om den du pratar med avslutarvideosamtalet brukar det automatiskt avslutas för dig också. Symboler för att avslutasamtal är nästan alltid röda.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen7/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterStänga av videonOm du inte vill att den du pratar med ska se dig kan du stänga av din videokamera.Du kan ha videon avstängd under hela samtalet eller sätta på den igen efter en stundgenom att klicka på samma knapp.Stänga av mikrofonenDu kan stänga av ditt ljud genom att klicka på knappen med en mikrofon. Om dudeltar i ett möte eller en föreläsning kan det vara bra att stänga av ditt ljud, för attundvika att störa när någon annan pratar. Du sätter på ditt ljud genom att klicka påsamma knapp.Vända på kameranMånga mobila enheter har en kamera på framsidan och en på baksidan. När du ringerett videosamtal används kameran på framsidan för att visa bilden av dig. Om du villanvända den andra kameran för att visa vad som finns runt omkring dig klickar du påknappen med en kamera och två pilar.Chatta under videosamtaletI en del tjänster kan du skriva textmeddelanden till den eller de personer dupratar med samtidigt som videosamtalet pågår. Den här funktionen är till exempelanvändbar om du deltar i ett möte och vill ställa en fråga utan att avbryta den sompratar, eller om du vill dela en länk med de andra.TipsI en del videotjänster gömmer sig möjligheten att chatta bakom symbolenav en pil.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen8/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterDela skärmI en del tjänster kan du dela din skärm med de personer du pratar med. När dudelar skärm kommer de andra att se samma sak som visas på din skärm. Den härfunktionen är till exempel användbar om du vill visa ett dokument eller en presentationför de andra.EffekterI vissa videotjänster kan du använda effekter för att dekorera din egen bild undervideosamtalet. Om du klickar på knappen för effekter får du upp olika alternativ ochkan välja vilken effekt du vill prova.Ringa ett röstsamtalI de flesta tjänster ringer du ett röstsamtal genom att klicka på knappen med enlyft telefonlur.Välj videotjänstDet finns många olika videotjänster. När du väljer vilken videotjänst du vill använda ärdet några saker som är bra att tänka på. Här ger vi exempel på frågor du kan ställaför att komma fram till vilken tjänst som passar dig. Vi har även jämfört några vanligavideotjänster i tabellen längre fram.Vilken videotjänst använder de som jag vill kommunicera med?Det underlättar att använda samma videotjänst som de flesta personer du vill pratamed använder. Ett bra första steg är därför att fråga vilken tjänst de redan använder,eftersom det inte går att ringa mellan två olika tjänster. Kanske du också kan benågon att hjälpa dig komma igång?TipsDet är inte alla tjänster som fungerar på alla typer av datorer och mobila enheter.Kolla först så den tjänst du vill använda fungerar på den enhet du har.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen9/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterVad vill jag använda videotjänsten till?Olika videotjänster erbjuder olika funktioner. I en del tjänster går det att ringavideosamtal till många personer samtidigt. I andra går det att schemaläggavideomöten. När du väljer videotjänst är det bra att fundera på vad du vill användatjänsten till. Föredrar du att prata med en eller några få personer i taget, eller vill dukunna ringa stora gruppsamtal? Har du behov av att kunna schemalägga videomötenför din bokcirkel, eller vill du framför allt ringa spontana videosamtal till nära och kära?Vilka behov har jag?Videotjänsterna skiljer sig också åt på andra sätt, till exempel när det gäller tillgångentill support och vilka språk de finns tillgängliga på. När du väljer vilken videotjänst duvill använda är det viktigt att du utgår från dina behov.Sju videotjänsterI den här vägledningen ger vi exempel på sju videotjänster, men det finns fler tjänsterpå marknaden som kan passa dina behov. Några av videotjänsterna är framför alltavsedda för att schemalägga videomöten och har många extra funktioner, medanandra fokuserar på spontana videosamtal.VideosamtalFaceTime kommer som en förinstallerad app om du använder iPhone, iPadeller Mac. Du kan bara använda FaceTime om du har någon av dessa produkteroch den du vill ha ett videosamtal med också har en iPhone, iPad eller Mac att svaraeller ringa med. FaceTime är avsedd för att ringa videosamtal och det går inte attschemalägga videomöten.Den support som erbjuds är frågor och svar (på svenska), användarforum påwebbplatsen med möjlighet att ställa frågor (på engelska) samt möjlighet att fåsupport via chatt eller telefon en begränsad tid efter inköpet av din iPhone, iPad ellerMac (på svenska).Google Duo kommer som en förinstallerad app på vissa Androidtelefoner, men kanäven installeras på iPhone och iPad. Google Duo är avsedd för att ringa videosamtaloch det går inte att schemalägga videomöten.Den support som erbjuds är frågor och svar (på svenska), användar forum påwebbplatsen med möjlighet att ställa frågor (på engelska).Messenger är en del av Facebook. Du behöver ha ett Facebookkonto för att kunnaringa och ta emot videosamtal med Messenger. Tjänsten är framför allt avseddför att ringa videosamtal, men det går också att skapa så kallade ”rum” som kanschemaläggas till en senare tid och påminner om ett videomöte. Även personer sominte har ett Facebookkonto kan bli inbjudna till ett rum.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen10/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterDen support som erbjuds är frågor och svar (på svenska), användarforum påwebbplatsen med möjlighet att ställa frågor (på engelska).Skype har länge varit ett vanligt sätt att ringa videosamtal på dator, men går också braatt använda på en mobil enhet. Om du har många vänner utanför Europa kan Skypevara ett extra intressant alternativ både för videosamtal och videomöten. I Skype kananvändaren också både skapa och delta i ett videomöte utan ett användarkonto.Den support som erbjuds är frågor och svar (på engelska), användarforum påwebbplatsen med möjlighet att ställa frågor (på engelska), support via chatt (påengelska).WhatsApp är avsedd för att ringa videosamtal och det går inte att schemaläggavideomöten. WhatsApp fungerar bäst på smarttelefon. På dator fungerar WhatsAppbara för textmeddelanden och på surfplattor fungerar den inte alls.VideomötenGoogle Meet är i grunden framtagen för att användas för videomöten inom företagmen Google har under pandemin gjort tjänsten tillgänglig gratis. Google Meetinnehåller fler funktioner än videotjänster som fokuserar på videosamtal, till exempelboka möten via kalenderfunktioner, dela skärm och spela in möten.Den support som erbjuds är frågor och svar (på svenska), användar forum påwebbplatsen med möjlighet att ställa frågor (på engelska), instruktionsvideor (påengelska).Zoom är också i grunden avsedd för att videomöten inom företag och har mångaextra funktioner för att arbeta tillsammans utöver själva videosamtalet.Den support som erbjuds är frågor och svar samt instruktionsvideor (på engelska).TipsOm du vill använda en videotjänst för att prata med en studiegrupp ellerläsecirkel som inte kan ses som ni brukar kan funktionerna i videomöten varaextra intressanta. Ni kan till exempel titta på en bild eller video gemensamt imötet eller rösta i en fråga.Översikt över videotjänsternaPå nästa sida finns en samlad översikt som jämför de sju olika videotjänsterna vibeskrivit ovan. De uppgifter som presenteras i översikten är baserade på vad somingår i de kostnadsfria versionerna av videotjänsterna.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen11/24

Överblick avvideotjänsternaFaceTimeGoogle DuoMessengerWhatsAppSkypeGoogle MeetZoomVilka plattformarstödjs?iOS, MaciOS, Android,webbläsareiOS, Android,webbläsareiOS, Android, webb läsare, Mac, WindowsiOS, Android, webb läsare, Mac, WindowsiOS, Android, webb läsare, Mac, WindowsiOS, Android, webb läsare, Mac, WindowsFinns tjänsten för installerad?Ja, på iOS och MacJa, på vissa Android telefonerNejNejJa, på vissa WindowsdatorerNejNejFinns en kostnadsfriversion?JaJaJaJaJaJaJaHur många personerkan delta i ett videosamtal/ videomöte?32 personer32 personer50 personer8 personer50 personer100 personer100 personer.I betal-versionen gårdet att köpa till så fler än100 personer kan delta.Går det att schema lägga videomöten tillen senare tidpunkt?NejNejJa, det går att skapa såkallade ”rum” som kanschemaläggasNejJaJaJaKrävs ett användarkonto?Ja, ett Apple-IDJaNej, inte för att delta iett samtal, men det behövs för att själv ringavideosamtalJaNejJaNej, inte för att delta iett samtal, men det behövs för att själv ringavideosamtalGår det attsynkronisera medbefintlig kontaktlistapå telefonen?Ja, de kontakter somfinns i telefonenskontaktbokJa, de kontakter somfinns i telefonenskontaktbokJa, de vänner somanvändaren har påFacebookJa, de kontakter somfinns i telefonenskontaktbokJa, de kontakter somfinns i telefonenskontaktbokNej, men användarenkan dela länk till videomöten genom sms ochtelefonens kontaktbokJa, de kontakter somfinns i telefonenskontaktbokFinns tjänsten påsvenska?JaJaJaJaJaJaNej, på engelskaÖvriga begränsningarPå dator kan manbara skicka text meddelanden, ingaröst- eller videosamtal[Källa: Tjänsternas webbplatser]*De uppgifter som presenteras i tabellen är baserade på vad som ingår i de kostnadsfria versionerna av videotjänsterna.Tidsgräns på max40 minuter vid mer äntvå deltagare i videomöten i den kostnadsfria versionen

2020–12–04Vägledning för videotjänsterTips inför ditt första videosamtal eller videomöteHär har vi samlat tips som underlättar ditt första videosamtal eller möte och hjälperdig att komma igång: Prova videosamtal innan du provar videomöte. Videosamtal är oftast enklare attkomma igång med eftersom de erbjuder färre alternativ och är mer lika ett vanligtröstsamtal. Prova att använda videosamtal på en mobil enhet innan du provar på dator.När du använder videotjänsterna i en app på en mobil enhet innehåller de oftafärre alternativ och funktioner än på datorn. Innan du vant dig vid att användavideotjänster kan det därför kännas enklare att använda dem på en mobil enhet. Be den andra personen ringa till dig. Det är oftast enklare att svara på ettvideosamtal än att själv ringa ett. De första gångerna kan det därför underlätta attden du ska prata med ringer till dig. Ta stöd av någon som är van vid att använda videotjänster. Om du har möjlighetär det bra att be någon i din närhet som du känner dig trygg med att vara med deförsta gångerna du använder videotjänster.Inställningar som gör det lättarePå vissa mobila enheter kan du göra anpassningar, till exempel: förstora textzoomaöka kontrasternaändra utseendet från ljust till mörktMånga videotjänster stödjer de här inställningarna, vilket innebär att de anpassar sigefter de inställningar du har gjort på din mobila enhet. Vilka anpassningar som går attgöra skiljer sig åt mellan olika enheter. I den mobila enhetens inställningar kan du sevad som är möjligt.Även när du använder videotjänster på datorn kan det finnas möjlighet att göraliknande anpassningar. I vissa videotjänster kan du göra anpassningar direkt i tjänsten.Beroende på vilken dator du har kan det också finnas möjlighet att ändra inställningarpå datorn.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen13/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterGenomför ditt första videosamtalI det här avsnittet visar vi hur du kommer igång med ditt första videosamtal med trevanliga videosamtalstjänster på smarttelefon; FaceTime, Google Duo och Messenger.Vi har valt de här tjänsterna för att de antas vara de tjänster som flest människor iSverige har tillgång till. 86 procent av Sveriges befolkning har antingen en iPhone elleren Android-telefon. Det visar siffror från Internetstiftelsens undersökning ”Svenskarnaoch internet 2019. FaceTime och Google Duo är de videotjänster som finnsförinstallerade på dessa telefoner.Den tredje tjänsten Messenger är Sveriges största meddelandetjänst enligt sammaundersökning som visar att 60 procent av Sveriges befolkning använder den. Alla tretjänsterna är gratis och har visat sig vara jämförelsevis enkla att komma igång medenligt användartester. Bilderna nedan visar hur tjänsterna ser ut.Har du appen?Först och främst måste du ha appen på den smarttelefon du vill använda. Appen kanantingen vara förinstallerad eller så kan du behöva ladda ner den från appbutiken somhör till din telefon.FaceTime (bara iPhone)1. Öppna appen FaceTime som redan är förinstallerad på din iPhone.2. Logga in med ditt Apple-ID.3. Appen registrerar automatiskt ditt telefonnummer.Google Duo (iPhone eller Android)1. Hämta Google Duo-appen för Android (den kan redan vara förinstallerad) eller iOS,och öppna den.2. Ange först ditt mobilnummer. Du får ett sms med en verifieringskod du ska mata ini appen.3. Ge appen tillåtelse att komma åt dina kontakter, mikrofon och kamera när denfrågar efter det.Messenger (iPhone eller Android)1. Ladda ner Messenger på appmarknaden för din smarttelefon, och öppna appen.2. Logga in med ditt Facebook-konto eller registrera ett nytt om du inte har något.3. Ange ditt telefonnummer (valbart, men det gör dig enklare att hitta för andra).4. Importera dina kontakter i telefonens kontaktbok (valbart, men gör det enklareatt kontakta de personer du har i telefonens kontaktbok men som du inte har somkontakt på Facebook).5. Ge appen tillåtelse att skicka notiser och att använda telefonens kamera och mikrofon.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen14/24

2020–12–04Vägledning för videotjänster15/24Ta emot ett samtal på smarttelefonFör att svara på ett inkommande videosamtal på smarttelefon krävs oftast bara enenda rörelse på skärmen, så kommer både ljud och bild igång. Ungefär så här ser detut på FaceTime, Google Duo och Messenger, det beror till viss del på vilken telefon duhar. Pilen visar hur du behöver dra med fingret för att svara på FaceTime och GoogleDuo. På Messenger trycker du på den gröna knappen.FaceTimeGoogle DuoMessengerRing ett videosamtal på smarttelefonHur du gör för att ringa ett videosamtal skiljer sig åt mellan olika videotjänster, mende olika stegen liknar ofta varandra. Här beskriver vi hur du gör för att ringa ettvideosamtal i FaceTime, Google Duo och Messenger på din smarttelefon.FaceTimeInnan du ringer ett videosamtal behöver du lägga till den person du vill ringa till somen kontakt i telefonen. FaceTime kommer åt de kontakter som finns i din kontaktbokpå telefonen. Därför behöver du inte lägga till en kontakt som redan finns där.1. Öppna FaceTime i din smarttelefon genom att klicka på appen.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen

2020–12–04Vägledning för videotjänster2. Klicka på knappen i det övre högra hörnet med ett plustecken för att lägga till dendu vill ringa ett videosamtal till.3. Skriv namnet på den person du vill ringa videosamtal till i fältet som heter ”Till:”. Deträcker att du skriver in de första bokstäverna i personens namn för att kontakten skakomma upp som ett alternativ.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen16/24

2020–12–04Vägledning för videotjänster4. Klicka på den kontakt du vill ringa till så att personens namn placeras efter ”Till:”.5. Nu visas två knappar på skärmen – den ena med namnet ”Ljud” och den andramed namnet ”Video”. Klicka på knappen ”Video” för att ringa ett videosamtal.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen17/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterTipsDu kan också söka på personen du vill ringa ett videosamtal till i telefonenskontaktbok. När du klickar på personen erbjuds alternativet att ringa ettvideosamtal via FaceTime. Klicka på knappen med en videokamera och texten”FaceTime” för att ringa ett videosamtal.Google DuoI Google Duo kan du ringa videosamtal till en kontakt eller välja att skriva numret till denperson du vill ringa till. Google Duo kommer åt de kontakter som finns i din kontaktbokpå telefonen. Därför behöver du inte lägga till en kontakt som redan finns där.1. Öppna Google Duo i din smarttelefon genom att klicka på appen.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen18/24

2020–12–04Vägledning för videotjänster2. Skriv namnet på den person du vill ringa videosamtal till i fältet som heter ”Söki kontakter eller slå numret”. Det räcker att du skriver in de första bokstäverna ipersonens namn för att kontakten ska komma upp som ett alternativ. Du kan ocksåvälja att skriva in numret till den person du vill ringa till.3. Klicka på den person du vill ringa till.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen19/24

2020–12–04Vägledning för videotjänster4. Nu visas personens namn på övre delen av skärmen. Klicka på knappen nederstpå skärmen med texten ”Videosamtal” för att ringa ett videosamtal.MessengerInnan du ringer ett videosamtal behöver du ladda ner Messenger-appen till dinsmarttelefon.1. Öppna Messenger i din smarttelefon genom att klicka på appen.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen20/24

2020–12–04Vägledning för videotjänster2. Klicka på knappen i det övre högre hörnet med en penna och ett papper för attlägga till den som du vill ringa ett videosamtal till.3. Skriv namnet på den person som du vill ringa videosamtal till i fältet som heter”Sök”. Tänk på att du behöver skriva det namn som personen använder på Facebook– det behöver inte vara samma namn som du använder i din kontaktbok i telefonen.Det räcker att du skriver in de första bokstäverna i personens namn för att personenska komma upp som ett alternativ. Om du inte vill söka på personens namn kan duskrolla nedåt i listan genom att dra med fingret över skärmen.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen21/24

2020–12–04Vägledning för videotjänster4. Klicka på den person du vill ringa till så att personens namn och bild placerasunder fältet som heter ”Sök”.5. Klicka på ”Klart” i det övre högra hörnet.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen22/24

2020–12–04Vägledning för videotjänster6. Nu visas din väns namn högst upp på skärmen. Klicka på symbolen i övre högrahörnet i form av en videokamera för att ringa ett videosamtal.TipsOm du nyligen har chattat med en person syns personens namn när du öppnarappen. Då kan du klicka direkt på personen och därefter på knappen i det övrehögra hörnet med en videokamera för att ringa ett videosamtal.Post- och telestyrelsen – Digitalhjälpen23/24

2020–12–04Vägledning för videotjänsterLiten ordlistaAndroid – det operativsystem som används på mobiler och surfplattor från tillexempel Samsung, Sony och Doro.App – det enklaste sättet att använda videotjänster på din mobila enhet är att laddaner och installera tjänsten som ett program, eller app som det oftast kallas på mobilaenheter.Apple-ID – det konto som du använder för att logga in på alla Apple-tjänster. iOS –det operativsystem som används på iPhone och iPad.iOS – det operativsystem som används av Appleprodukter, dvs iPhones och iPads.Program – för att använda videotjänster på din dator kan du oftast ladda ner ochinstallera tjänsten från tjänstens webbplats.Surf – när du använder

att installera ett program för den videotjänst du använder. Du kan i de flesta fall ladda ner programmet från tjänstens webbplats och sedan installera det på din dator. Några videotjänster går också att använda direkt via webben i din webbläsare. Tips Om du bara ska delta i et