Transcription

NOTA MAKLUMANPERBINCANGAN MEJA BULAT BERKENAAN MENGARUSPERDANAKANGENDERJABATAN PEMBANGUNAN WANITA1.TUJUANTujuan nota makluman ini adalah untuk memaklumkan mengenai nderanjuranJabatanPembangunan Wanita (JPW).2.LATAR BELAKANG2.1Gender adalah perbezaan di antara wanita dan lelaki dalam isi rumahyang sama dan di dalam antara budaya yang mana secara sosialnya danbudayanya dibentuk melalui perubahan masa. Perbezaan ini akanmemberiimpakkepada peranan,tanggungjawab,jangkauan dankesampaian terhadap sumber, kekayaan peluang, keperluan, persepsidan lain-lain yang di pegang oleh wanita dan lelaki. Justeru, genderbukannya sesuatu yang sinonim dengan wanita tetapi merupakanpertimbangan bagi kedua-dua jantina lelaki dan wanita serta salingberhubung kait di antara kebergantungannya.2.2Menurut Engenderhealth 2004, konsep gender masih belum difahamidengan mendalam dan belum ada definisi yang khusus yang masihdiperdebatkan termasuklah oleh agensi United Nation (UN) seperti dalamFourth World Conference On Women di Beijing. Gender seringdikelirukan dengan jantina, walau bagaimanapun jantina umumnyadirujukkepadabiologi dan tubuh badan.Tiga ciri biasa yangmenggambarkan jantina seseorang iaitu organ luaran jantina, organdalaman jantina dan pembangunan wanita sekunder pada peringkat akilbaligh. Gender pula merujuk kepada peranan dan jangkaan yang sering1

dikenal pasti sebagai faktor yang mengganggu hak kesaksamaan danstatuswanita dengan kesan yang bertentangan terhadap hidup,keluarga, status sosial ekonomi dan kesihatan. Untuk sebab ini, genderseperti mana jantina adalah elemen penting dalam perancangankeluarga dan perkhidmatan kesihatan.2.3Isu pembangunan wanita dan kesaksamaan gender merupakan isu yangmerentasi pelbagai sektor (Cross-cutting issue). Justeru, pelaksanaanprogram pembangunan wanita memerlukan penglibatan, kerjasama gbertanggungjawab terhadap kepakaran dan kemahiran genderdalammesyuaratnya pada 6 Disember 2004 telah bersetuju supaya dilantikpegawai gred 54 dan ke atas sebagai Gender Focal Point (GFP) bagisetiap Kementerian dan agensi Kerajaan yang berkaitan. Seramai 24GFP dari semua Kementerian dan 12 orang GFP dari agensi yangberkaitan telah dilantik.2.5Seterusnya bagi meningkatkan keberkesanan GFP, pelantikan GFPtelah dibuat dalam kalangan pegawai peringkat tertinggi iaitu TimbalanKetua Setiausaha Kementerian dan Timbalan Ketua Pengarah Jabatanmulai 5 Ogos 2010.2.6Pelantikan GFP adalah untuk membantu Kerajaan dalam pelaksanaaninisiatif mengarusperdanakan gender, termasuk memastikan dasar danperundangan yang digubal atau dipinda mengambil kira uaperingkatperancangan, penggubalan dasar dan pelaksanaan program Kerajaan.2

2.73.Objektif perbincangan meja bulat ini ialah seperti berikut;i.menggerakkan inisiatifuntukmengarusperdanakan gender diperingkat Kementerian dan Jabatan Kerajaan bagi memastikanproses penggubalan dasar dan undang-undang yang dirangkasentiasa mengambil kira perspektif gender;ii.memastikan proses penggubalan dasar dan pelan tindakan sertaperancangan program yang lebih efektif demi kepentingan dankesejahteraan wanita; daniii.mendapatkan Pelaporan Gender Focal Point daripada pihakberkepentingan berkaitan secara berkala dalam perancangandasar dan pelaksanaan program-program kementerian akandatang.CADANGAN PENGISIAN3.1PERBINCANGAN MEJA BULATPembentangan oleh wakil Kementerian, United Nation DevelopmentProgramme (UNDP) dan Unit Perancangan Ekonomi (EPU).3.2Antara cadangan tajuk pembentangan adalah seperti berikut:i.Gender Mainstreaming – Ms Sunitha Bisan, National Council OfWomen’s Organisations’ (NCWO)ii.Country Plan Action Plan 2016 – 2020: Strengthening andEnhancing Inclusiveness Of Women Towards An Equitable SocietyIn The 11th Malaysia Plan (2016 – 2020) yang akan dibentangkanoleh Puan Suriani Kempe, United Nations DevelopmentProgramme (UNDP)iii.Sharing Knowledge On Gender Mainstreaming – Dr. JamaluddinBin Aziz, Universiti Kebangsaan Malaysia3

4.ATURCARA DAN JEMPUTAN4.1Jemputan GFP (Gender Focal Point) adalah seramai 41 orang yangdijemput dari setiap Kementerian yang terdiri daripada gred 54 ke atasserta badan-badan NGO.4.2National Council Women Organization (NCWO) dan Razak School OfGovernment (RSOG) turut memberi kerjasama dalam menjayakan RTDini.4.3Atur Cara Tentatif Perbincangan Meja Bulat adalah seperti berikut:TarikhMasaTempat: 15 November 2016 (Selasa): 9.30 Pagi sehingga 12.00 Tengahari: Dewan Perdana Nur, KPWKM9.00 Pagi:Pendaftaran9.30 Pagi:PerasmianPembentangan Kertas Kerja* Gender Mainstreaming – Ms Sunitha Bisan, NationalCouncil Of Women’s Organisations’ (NCWO)9.45 Pagi:* Country Plan Action Plan 2016 – 2020:Strengthening and Enhancing TheInclusiveness Of Women TowardsAn Equitable Society In The 11th Malaysia Plan(2016 – 2020) - Puan Suriani Kempe, United NationsDevelopment Programme (UNDP)* Sharing Knowledge On Gender Mainstreaming – DrJamaluddin Bin Aziz, Universiti Kebangsaan Malaysia11.30 Pagi:Perbincangan dan Q&A12.00Tengah Hari:Bersurai4

5.JANGKAAN anisugendermainstreaming di peringkat Kementerian dan Jabatan Kerajaan bagimemastikan prosespenggubalan dasar dan undang-undang yangdirangka sentiasa mengambil kira perspektif gender;5.2Memastikan prosesperancanganpenggubalan dasar dan pelan tindakan jahteraan golongan wanita; erkaitanmengarusperdanakan gender secara berkala dalam perancangan dasardan pelaksanaan program-program kementerian di masa akan datang.5

PERBINCANGAN MEJA BULAT BERKENAAN MENGARUSPERDANAKAN GENDER JABATAN PEMBANGUNAN WANITA 1. TUJUAN Tujuan nota makluman ini adalah untuk memaklumkan mengenai perbincangan . bukannya sesuatu yang sinonim dengan wanita tetapi merupakan pertimbangan bagi kedua-dua jantina lelaki dan wanita serta