Transcription

TEKNISK HANDBOKDel 1 - Informationshantering och klassificering2015-04-22Rev 2021-12-17

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenINNEHÅLLSFÖRTECKNINGSidan 2 (40)SIDAN1Informationshantering och klassificering .610Allmänt, informationshantering .611Koordinatsystem .712Projekteringsanvisningar .712.1 Projekt som tillämpar BIM .812.2 Ritningar .913Metadata . 1013.1 Metadatatyper . 1013.2 Dokumentklass och dokumenttyp . 1213.3 Ansvarig Part . 1213.4 Handling . 1313.5 Granskningsstatus . 1313.6 Rapporttyp . 1413.7 Tillämpning och märkning med handling och granskningsstatus . 1414Namnkonvention . 1614.1 Ritningsnummer för TH-typritningar . 1715Filformat och filversion . 1715.1 Övriga dokumenttyper . 1816Namnruta / Ritningsstämplar . 1816.1 Allmänt . 1816.2 Namnruta utseende. 1916.3 Metadata i namnrutan . 2016.4 Namnruta för typritningar enl. teknisk handbok del 2 . 2117GIS . 2318Ändringshantering . 2318.1 Ändring av ritningar och tillhörande ritningsdefinitioner . 2318.2 Ändring av textdokument . 24

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenSidan 3 (40)18.3 Ändrings-PM . 2419Rutiner för godkännande . 2419.1 Mottagningskontroll vid leveranser till Armaria . 2519.2 Rutiner för godkännande och revidering av TH-typritningar . 2519.21 TH-Typritningar . 2519.22 Gransknings- och godkännanderutin för typritningar . 25110Leverans till Armaria – arkiverings och dokumenthanteringssystem . 26111Förståelsedokumentation . 27111.1 Omfattning av förståelsedokumentationen . 28112Vägutformning och gator- projekteringsanvisningar . 29112.1 Situationsplaner (Program- och systemhandling) . 29112.2 Markplaneringsplaner. 29112.3 Planterings- och utrustningsplaner . 30112.4 Övriga detaljritningar . 30112.5 Illustrationsritningar . 30112.6 Växtförteckning . 30Bilaga 1. Metadata, dokumentklass och dokumenttyp. . 32

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenSidan 4 torets och Exploateringskontorets arkiv- ochdokumenthanteringssystem i SharePoint. Används förleveranser av slutlig de beskrivning av projektet och den informationsom har genererats i projektet. Förståelsedokumentationen skafölja framtagen mall och ska arkiveras tillsammans medprojektdokumentationen.Informationsutbyte, nivåerFilformaten identifieras enligt följande:Originalformat- Ursprungsfil och informationsbärare. Kaninnehålla programvaruberoende komplexa elementtyper sominte kan överföras mellan olika programplattformar på ettenkelt sätt. Används vid framtagning av information.Förekommer både som CAD-modell och textdokument.Utbytesformat, oberoende filformat som kan användas avolika programvaror vid informationsutbyte samt arkivering,dwg och ifc filformat.Publiceringsformat – Information och låsta objekt somskapats från underlag enligt original- och utbytesformat.Slutligt format som oftast låsts för redigering. Används för attpresentera och visualisera informationen exempelvis pdf ellernvd, nwc shandlingTeknikmodellRoll som för trafikkontorets och exploateringskontoretsräkning ajourhåller kontakt med projektet och förvaltandeverksamheter för processer vid överlämnade avdokumentation och mottagningskontroller i Armaria.En CAD-modell sammansatt av flera teknikmodeller.Modellen utgör en visualisering av projektet och gerförutsättningar för planering, styrning och uppföljning avprojektering och byggande. Samordningsmodellen har encentral roll avseende samordning av utformning ochkommunikation mellan teknikområdena.Relationshandlingen visar anläggningen efter slutligprojektering och är ett juridiskt dokument mellan beställareoch entreprenör.Teknikmodellen innehåller objekt från specifikt teknikområdeeller ansvarig part, t.ex. geoteknik, vägutformning,fastighetsindelning eller miljöinformation.

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenÖverlämnandekoordinatorSidan 5 (40)Roll i projektet som samordnar leveranser och överlämnandetill Armaria. Utgör kontaktperson mellan projektet ochmottagandekoordinator.

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen1Informationshantering ochklassificering10Allmänt, informationshanteringSidan 6 (40)Del 1 är under större bearbetning och anpassning till branschens gemensammakrav för informationshantering. Kraven kommer därför att uppdateras successivtoch kapitelvis. Revidering omfattar inte typritningar samtprojekteringsanvisningar för vägutformning och gator.Denna del innehåller beställarens krav för informationshantering och riktar sigtill den som projekterar eller bygger. Syftet är att skapa förutsättningar ochinstruktioner för hur digital information ska struktureras och överlämnas tillbeställaren samt att säkerställa informationsflödet mellan beställaren ochleverantörer.Dokumentet syftar främst till leverantörens leveranser av handlingstypernaRapport/Utredning, Systemhandling, Bygghandling, Förfrågningsunderlag,Relationshandling och förvaltningsdokumentation med avseende på tekniskdokumentation och projektdokument som CAD-modeller, ritningar,textdokument, inmätningar och metadata.Övergripande kravHandlingar som levereras till beställaren ska uppfylla kravställdinformationshantering.Samtliga handlingar som levereras ska följa gällande namnkonvention och varaförsedda med metadata enligt metadatakrav.Leveransen av handlingar ska som minst ske i originalformat ochpubliceringsformat.Text på handlingar ska vara på svenska.Handlingar som utgör Teknisk dokumentation ska märkas med Stadens logotypsamt organisatoriskt tillhörighet, exempelvis exploateringskontoret ellertrafikkontoret.Textdokument som utgör underlag till dessa handlingar kan levereras medleverantörens logotyp om beställaren accepterar detta undantag.Handlingar som levereras i pdf-format ska vara maskinellt läsbara (OCRtolkade).Handlingar som levereras ska vara rättvända.

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen11Sidan 7 (40)KoordinatsystemFöljande koordinatsystem ska användas:-Höjdsystem: RH2000-Planssystem: SWEREF 99 18 00Lokala koordinatsystem får förekomma inom projekt. Om lokalakoordinatsystem används ska de dokumenteras i förståelsedokumentation ochtransformationsparametrar anges.Koordinatangivelser och måttsättning ska stämma överens med mätningar somkan göras digitalt eller på ritningskopia.Koordinatangivelser ska även överensstämma med eventuella grundkartor,polygonpunkter och fixpunkter.12ProjekteringsanvisningarSymboler, beteckningar, definitioner, schema, m m ska redovisas i första handutifrån anvisningar som finns kravställda i andra delar i Tekniska Handbok, iandra hand följer enligt Bygghandlingar 90 och SiS, Svensk Standard. Användasymboler ska redovisas med textförklaring.Linjestilar ska följa standardtyper enligt Bygghandlingar 90. Om avvikandelinjetyper använts ska de ingå som bifogade i leverans.Klassificering av objekt och CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt SB11.Detaljeringsnivå avseende geometrisk redovisning (Level of Detail, LOD) avobjekt ska motsvara kravnivån för den aktuella produkten och tillämpningen ochska beskrivas i förståelsedokumentationen.Detaljeringsnivå avseende redovisning av attribut (Level of Information, LOI)på objekt ska motsvara kravnivån för den aktuella produkten och tillämpningenoch ska beskrivas i förståelsedokumentationen.Lager ska följa standarder. Objekt eller entiteter får inte förekomma på lager 0(noll) med undantag för ritningsram, namnruta mm. Lagerbeskrivning skatillämpas.Typsnitt på ritningar och modeller ska följa SS-EN ISO 3098.Standardtypsnitt ska användas, t ex ISOCP, EYTrueType eller motsvarande.Typsnitt som inte finns i programvarans grundutbud ska SHX-filerna ingå ileverans.

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenSidan 8 (40)Inställningar för objekt och lager ska vara byLayer för AutoCAD eller byLevelför Microstation.Om egen färgtabell använts i Microstation så ska den ingå i leverans ochbeskrivas i förståelsedokumentationen.Samtliga objekt (enheter) ska projekteras i skala 1:1, enhet meter. INSUNITSför AutoCAD och Masterunit/subunit för Microstation.För Microstation ska koordinatsystem anges och definieras i GeographicalCoordinate System.Filer ska rensas innan leveransen. I AutoCAD används kommandot ”Purge”eller i kommandot Compress design i Microstation eller motsvarande i andraprogram.Modeller får inte ha andra modeller som "attached".Sökvägar till externa referenser ska vara relativa, inte absoluta.Stödfiler och styrfiler relaterande till CAD-modeller ska levereras.Om CAD-modeller innehåller proxy-objekt, ska det tydliggöras iförståelsedokumentation vilka s k object enablers som behövs för att dessa skakunna representeras korrekt.Om ritningsdefinitioner använts i projektet ska dessa levereras.Vid särskilda skäl kan ritningsdefinitioner med externa referenser bindas ochlevereras efter acceptans från beställarens mottagandekoordinator.12.1Projekt som tillämpar BIMModeller som används i projekt ska levereras.Modeller som levereras ska vara i ”sann skala”.Ritningar ska tas fram från modeller och spegla dess innehåll.Modeller ska struktureras så att det är möjligt att tända/släcka lager och objektenligt klassificeringsmetodik och koder.I samråd med beställare kan modeller kompletteras med: Hänvisningar till andra dokument, exempelvis typritningar eller detaljer Relevanta vyer som kan redovisa olika delar av projekt eller teknikområden Relevant information som samlas i ”property set”, d.v.s. egen ”flik” imodellerna

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenSidan 9 (40)Samordningsmodeller ska levereras med tillhörande inställningsfiler.Vyer (bokmärken/hotspots) för samordningsmodellen ska finnas definierade förminst startvy i 3D och plan, positioneringsvyer i 3D och plan, sektionsvyer samtkritiska vyer per teknikområde/ ansvarig part.Måttangivelser som inte är åtkomliga som attribut eller liknande och somnormalt skrivs ut på ritningar ska presenteras i ämnes- ochsamordningsmodellen i klartext.Ändringar ska dokumenteras med moln eller attribut, vald metod ska redovisas format ska följa A-serien enligt SS ISO 4157 med möjlig förlängningtill FFF.Standard ISO 9431 - ritningsdisposition (”Construction drawings - Spaces fordrawing and for text, and title blocks on drawing sheets “) ska följas.Ritningsindelning ska vara gemensam för varje skala (ex 1:100,1:200, 1:500,1:1000) i ett projekt.Texter och mått som redovisas på ritningar ska vara läsbara och inte överlappavarandra.De ritningar som tas fram ska minst ha följande Orienteringsfigur-Skala-Norrpil-Listade modellfiler som externa referenser på ritningen

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen13Sidan 10 (40)MetadataSamtliga dokument som levereras till projektplatser ska innehålla kravställd nivåav obligatorisk metadata. Metadata ska följa tabeller nedan i detta kapitel samtprojektspecifika metadatatyper.Metadata uppsättning ska vara unika för varje dokument och beskrivaprojektövergripande information samt dokumentspecifik information.Metadata i textdokument och i namnrutan ska överensstämma med filensmetadata som är levererad till Armaria.Samtliga dokument som levereras till Armaria ska förses med metadata enligtkapitlen nedan.13.1MetadatatyperMetadata som anges på modeller, ritningar och textdokument ska följa begreppenligt tabell nedan.Vid leveranser till Armaria ska övergripande och obligatoriska metadata alltidanges.S - Ska anges– övergripande information om projektet, ska alltid anges,tvingande metadata.O - Obligatorisk metadata – ska alltid anges om projektet tillhandahållerinformationA - Anges om värde finns– kompletterande information om filens innehåll,angesMetadataBeskrivande textRitningRitDefModellTextBeställarens projektnummerBeställarens projektnamnBeställarens projektledareStödord eller populärnamn för projektetBeställarens organisationtrafik-eller exploateringskontoret Ange TK eller EXSSSOSSSSOSSSSOSSSSOSEnl. namnkonventionen. Anges som dokumentnummeri metadata Armaria. Dokumentnummer enl.namnkonventionenText som beskriver dokumentets innehåll.Enlig tabell, dokumenttyp enligt bilaga 1Enlig tabell, dokumenttyp enligt bilaga 1Dokumentnummer från andra beställareHandlingstyp enligt kap 13.4Typ av rapport eller utredning enl. kap 13.6SSSSSSSSSASASASASASASASAAllmän information om elord projektOrganisation/ArkivbildareMetadata, dokument mentklassDokumenttypAlternativt dokumentnummerHandlingRapporttyp

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Sidan 11 (40)Datum när dokumentet godkändesGranskningsstatus enl. kap 13.5Välj mellan offentlig, sekretess, delvis sekretessLeverantörens avdelningsbeteckningLeverantörens uppdragsnummerBokstav som redovisar ändringsnummerInternt metadata - är underlag för denna handling frånArmaria och är projektmarkeradInternt metadata - projektnamn på projektet som harprojektmarkerad filen i ArmariaInternt metadata - namn hos leverantören somprojektmarkerade filen i Armaria.Fritextfält för övriga Ansvarig partTyp av planAnsvarig part/teknikområde enl. kap 13.3Ange om det är Detaljplan, Vägplan, Järnvägsplan ande text i BSAB byggdelkoderProjektspecifik geografisk indelningProjektspecifik indelning, anläggningsdelar inom varjedelområdetext som beskriver handlingens typ och omfattning(vanligtvis redovisas i namnrutan)text som beskriver handlingens typ och omfattning(vanligtvis redovisas i namnrutan)Ritningens eller modellens redovisningssätt enl. BH90,Del 7 tabell B13 (vanligtvis redovisas i namnrutan)Leverantörens organisation eller logotypNamn på den person som ursprungligen skapatinnehålletNamn och eventuellt telefonnummer hos leverantörenav som godkänt handlingenRitningens eller modellens redovisningssätt enl. BH90,Del 7 tabell B13 (vanligtvis redovisas i namnrutan)Ritningsformat ska följa A-serienAnge eventuella andra ritningsnummer exempelvis frånandra beställare.Beteckning för blad, i det fall ritningen är indelad iflera bladNästkommande beteckning för bladDen förvaltande organisationens nummer exempelvisbrojournalsnummer ( Forvaltn nr)Unikt identifikationsnummer för en konstruktion (Konstr nr)Entreprenadbeteckning, den entreprenad som dokumentingått iIndelning i ASAAAAA--AAAAAAOOOOOOOOAAAAMarkerad av projektProjektmarkerad AvÖvrigtAttribut - Tekniska DokumentInnehåll 1Innehåll 2Innehåll 3PartSkapat avGodkänd avRedovisningFormatAlternativt ritningsnummerBladNästa nadVåningTabell 1, metadatatyper för CAD-modeller, ritningar och textdokument

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen13.2Sidan 12 (40)Dokumentklass och dokumenttypLevererade dokument ska förses med metadata enligt tabell som förtecknardokumentklasser och dokumenttyper, se bilaga 1 i detta dokument.Kod som redovisar dokumentklasser och dokumenttyp anges somdokumentnummer enligt gällande namnkonvention.Rubrik med koder används vid tillämpning av namnkonventionen.13.3Ansvarig PartAnsvarig part tillämpas som metadata samt i namnkonventionen i enlighet medtabell krivningarkitektakustikantikvariska frågorbergbyggnadsvård och kulturmiljöbelysning och ljusdesignbrandteknikövergripande samordningdigital projekthantering, BIMeltunnelventilationgeoteknikglas, fasadglashissinstallationspårbyggnads- och ktörmiljöprojekt- och entreprenadgemensamtkvalitetsignal, styrning och övervakningsprinklerprojektörsäkerhettrafik och vägutformningtillgänglighetit och kommunikation

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensenvärme, ventilation och sanitet;ventilation när både V och VS användsyttre vatten och avlopp samt invändigventilation och sanitetyttre vatten och avloppvärme och sanitetmätning/geodesiVWVAVSZ13.4Sidan 13 (40)HandlingKoder och benämningar ska användas på handlingar i bygg- ochförvaltningsprocessen. Val av koder och benämningar som ska tillämpas avgörsi ghandling som redovisar krav på den slutliga produktenFSFörslagshandlinghandling som innehåller översiktlig redovisning av enbyggnads eller anläggnings utformningSHSystemhandlinghandling som utgör en sammanhållen, genomarbetadpresentation som markerar ett avgränsat redovisningssteg iprojekteringsprocessenBHBygghandlinghandling som fastställts att gälla som underlag för utförandeTHTillverkningshandlinghandling som framställs för förtillverkningRHRelationshandlinghandling som visar det verkliga utförandet av en byggnadeller anläggningFHFörvaltningshandlinghandling av teknisk karaktär för drift och aringFIFör information*Dokumentet specificerar inte det som ska kalkyleras, offereras ellerbyggas men innehåller annan information av intresse.PRPreliminärDokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning,men kan distribueras till annan part för kännedom.R-För granskningDokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet.G1Godkänd*Dokumentets innehåll är godkänt.EGEj giltigDokumentet har upphört att vara giltigt.ERErsattDokumentet är ersatt.*anges vid leveranser till Armaria

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen13.6Sidan 14 (40)RapporttypTyp av rapport anges endast på handlingar som klassificeras som rapporter.Rapporter indelas enligt mpning och märkning med handling ochgranskningsstatusLeverantören ska märka handlingar med handlingstyp/ skede och status ikronologisk ordning enl. tabell nedan.UppdragstypHandling/ SkedeGranskningsstatusTidiga skedenProgramhandlingFör informationPreliminärFör granskningGodkändEj giltigErsattFör informationPreliminärFör granskningGodkändEj giltigErsattFör informationPreliminärFör granskningGodkändEj giltigErsattFör informationPreliminärFör granskningGodkändEj lag handlingRelationshandlingTillfällig statusmärkningFörfrågningsunderlag &DatumFörfrågningsunderlag &Datum

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenUnderlag gningsunderlag ingOberoende handlingar*Utredning/trapporTypritning enlTH del 2För informationPreliminärFör granskningGodkändEj giltigErsatt(tom)För granskning(tom)Under arbeteFörgranskningPreliminärFör informationPreliminärFör granskningGodkändEj giltigErsattFör informationPreliminärFör granskningGodkändEj giltigErsatt(tom)För granskning(tom)För granskningGodkänt(tom)För informationPreliminärFör granskningGodkändSidan 15 (40)Förfrågningsunderlag& Datum*Utredningar och rapporter kan vara skedesöverskridande och kan märkas medolika handlingstyp/skede. Märkning ska accepteras av beställaren.

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen14Sidan 16 (40)NamnkonventionNamnkonventionen ska tillämpas på samtliga handlingar som hanteras ochlevereras inom projekt samt till Armaria.Anpassning till projektspecifik tillämpning av namnkonventionens uppbyggnadoch komplexitet väljs och redovisas tydligt inom projektet.Namnkonventionen gäller samtliga handlingar.Filnamn ska vara unikt värde i ett projekt.Listor och förteckningar som tillhör metadata och namnkonventionen ska följasoch eventuella avsteg ska accepteras av mottagandekoordinator.Ritningsnummer ska redovisas i namnrutan i sin helhet.Följande namnkonventioner ska tillämpas:Namnkonvention för ritningar och tillhörande ritningsdefinitionerE - 64 -1 - ZZ - – X XXNamnkonvention för modellerE - 64 - P- - - X XXNamnkonvention för textdokumentE - 1E - ZZ - - X XXKodFörklaring - men hänvisning till standarderE*Kod för ansvarig part:1 till 2 tecken enligt lista för ansvarig part, kapitel 13.3*Byggdelskod:ritningens innehåll enligt BSAB detaljeringsnivå 2 till 6 tecken*Kod för ritningskategorier:enl BH 90Kod för redovisningssätt i modeller:enl BH 90641P

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenSidan 17 (40)*Dokumenttyp:2 till 4 tecken enligt lista för dokumenttyp, bilaga 1*Kod för projektspecifik geografisk indelning:ZZ -är frivillig och används i komplexa projekt. Geografisk indelning kan ske iplan samt i höjd och ska framgå av den projektspecifikaförståelsedokumentationen.X XX *Kod för löpnummer:3 till 6 tecken. För planritningar 2 sista siffror ska spegla bladnummer i denprojektspecifika ritningsindelningen.*Antal tecken kan variera och ska anpassas efter projektspecifika behov. Projektspecifiktillämpning förklaras och redovisas i förståelsedokumentationen.1E14.1Ritningsnummer för TH-typritningarRitningsnummer i detta avsnitt gäller endast så kallade TH-typritningar som ärframtagna enligt Del 2 Teknisk handbok.Benämningen TH-typritning är förbehållet ritningar som ingår i TH.Ritningsnummer för typritningar som ingår i TH numreras med TH samt enfyrställig sifferkod. Exempel på ritningsnummer för TH-typritning: TH0106.Numreringen är uppbyggd med olika nummerserier för olika verksamheter ochobjektstyper. Typritningar för parkritningar börjar på TH0001och typritningarför gaturitningar börjar på TH0101.15Filformat och filversionFöljande filformat och filversioner ska användas vid leveranserDokumenttypFilformat/versionModeller, originalformatvarierar*Modeller, dfdocx, xlsxshapefiler,landxmlgml, geopackagejpgtiffModeller, utbytesformatGIS-filerBilderdwg 2019 eller senaredgn v8ifc 4.3

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota JensenSidan 18 (40)Komprimerade filer/mapparzipMaskinstyrning/ guidninglandxml version 2.0Övrig mediaJpg, jpeg, png, psd, indesign filer,pdf mp4m mp3, mov*Filformat kan variera beroende på programvaran, exempelvis .nwc, .rvt.15.1Övriga dokumenttyperFör dokument som inte faller in under ovanstående ska i första hand öppnafilformat användas, d.v.s. proprietära format som låsts till specifik programvaraska undvikas. Vid oklarheter inför leveranser till Armaria skamottagandekoordinator kontaktas.16Namnruta16.1AllmäntNamnrutor för projektritningar finns på Stockholms stads hemsida(www.stockholm.se/tekniskhandbok) under Del 1, bilagor.Namnrutans bredd ska vara 100 mm.Namnruta och revideringsrad ska infogas i ritningsutsnitt eller iritningsdefinition.Namnrutan ska sättas in med insättningspunkt i ritningens nedrehögra hörn.Namnruta är framtagen för handlingar i A1 format. Namnrutansstorlek ska anpassas/skaleras till ritningens format.Metadata i namnruta eller i handling ska vara identiskt meddokumenthanteringssystemets metadata.Metadata i namnrutan ska följa kap.13 MetadataInformation i namnrutan ska redovisas med versaler.Ritningsnummer i sin helhet ska redovisas i namnrutan.Datum för handlingar som inte är godkända anges vanligtvisovanför namnrutan och ska följa projektets gransknings- ochleveransflöde.

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen16.2Sidan 19 (40)Namnruta för ritningar och ritningsdefinitionerBeställarens förvaltning/organisation (trafikkontoret eller exploateringskontoret)ska alltid redovisas i namnrutan och anges med små bokstäver enl. exempelnedan.Namnruta för ritningar och tillhörande ritningsdefinitioner ska ha följandeutseende:

Stockholms Stad TrafikkontoretDel 1 - Informationshantering och klassificeringDatum: 2015-04-22Rev: 2021-12-17Kontaktperson: Dorota Jensen16.3Utökad namnruta för ritningar ochritningsdefinitionerUnder projektering och för andra ändamål utökas namnrutan medkompletterande fält i erforderlig utsträcknin

för AutoCAD och Masterunit/subunit för Microstation. För Microstation ska koordinatsystem anges och definieras i Geographical . object enablers: som behövs för att dessa ska kunna representeras korrekt. Om ritningsdefinitioner använts i projektet ska dessa levereras.