Transcription

Produktdatablad Produktdatablad Tuotetiedot Product data sheet116323-052021-08Romventilator Roomie Dual WiFi Rumsventilator Roomie Dual WiFi Huoneen tuuletin Roomie Dual WiFi Single room ventilator Roomie Dual WiFiRomventilator med balansert ventilasjon og varmegjenvinnig.Styring og sammenkobling av enheter via integrert WiFi.Rumsventilator med balanserad ventilation och värmeåtervinning. Styrning och sammankoppling av enheter viaintegrerat WiFi.Huonetuuletin tarjoaa tasapainotetun ilmanvaihdon jalämmöntalteenoton. Yksiköiden ohjaus ja yhteenkytkentäintegroidun WiFin kautta.116000Single room ventilator with balanced ventilation and heatrecovery. Monitoring and connection of units by integratedWiFi. Kan installeres enkeltvis. Flere romventilatorer kansammenkobles for å dekkestørre areal. WiFi kommunikasjon mellomromventilatorer og til mobil/nettbrett. Flexit app for styring via mobil/nettbrett. Fjernkontroll Fuktsensor (valgfri aktivering). Kan tilkobles til ekstern sensorvia 0-10V eller potensialfrikontakt. Justerbare timer-funksjonerfor min/maks hastighet ogettergangstid etter aktiveringav intern eller ekstern sensor. Avtrekksfunksjon ved aktiveringmed fuktsensor. Filtervarsling. 3 m strømledning m/støpsel. Utvendig kappe i hvit lakkertstål (RAL 9016). G3 filter.116000 Kan installeras var för sig. Flera rumsventilatorer kankopplas samman för att täckaen större yta. WiFi-kommunikation mellanrumsventilatorer och till mobil/surfplatta. Flexit-app för styrning viamobil/surfplatta. Fjärrkontroll. Fuktsensor (valfri aktivering). Kan anslutas till en externsensor via 0–10 V ellerpotentialfri kontakt. Justerbara timerfunktioner förminimal/maximal hastighet ocheftergångstid efter aktiveringav intern eller extern sensor. Frånluftsfunktion genomaktivering med fuktsensor. Filtervarning. 3 m elledning med kontakt. Utvändig kåpa i vitlackerat stål(RAL 9016). G3-filter. Voidaan asentaa yksitellen. Useita huonetuulettimia onmahdollista kytkeä yhteensuuremman pinta-alankattamiseksi. WiFi-tiedonsiirtohuonetuulettimien jamatkapuhelimen/tabletinvälillä. Flexit-sovellus ohjausta vartenmatkapuhelimen/tabletinkautta. Kauko-ohjain Kosteusanturi (valinnainenaktivointi). Voidaan liittää ulkoiseenanturiin 0–10 V:n taipotentiaalivapaan liitännänkautta. Säädettävät ajastintoiminnotminimi-/maksiminopeuttavarten ja jälkikäyntiaikasisäisen tai ulkoisen anturinaktivoinnin jälkeen. Ilmanpoistotoimintokosteustunnistimen aktivoinninyhteydessä. Suodatinhälytys. 3 m:n virtajohto pistokkeineen. Ulkoinen kupu valkoiseksimaalatusta teräksestä (RAL9016). G3-suodatin.NOBBGTINElnr.515877037023671160005 4900259NRFnr.655 22 57 Single installation. Several units can be connectedto cover larger areas. WiFi communication betweenunits and mob.phone/tablet. Flexit app for monitoring viamobile/tablet. Remote control. Humidity sensor (activationoptional) Can be connected to externalsensors with 0-10V or NOcontact. Adjustable timer functions formin/max speed and delay timeafter sensor activation. Air extraction activated byhumidity sensor. Filter alarm. 3 m power cable with socket External hood in white paintedsteel (RAL 9016). G3 filter.

Roomie Dual WiFiRoomie Dual WiFiIIIIIIHastighetLuftmengde varmegjenvinningsmodus (m3/h)102030Luftmengde ventilasjonsmodus (m3/h)102030Hastighet3IIIIIILuftmängd värmeåtervinningsläge (m3/h)102030Luftmängd ventilationsläge (m3/h)1020303Luftmengde avtrekksmodus (m /h)204060Luftmängd frånluftsläge (m /h)204060Lydtrykk Lp(A) 3m dB203239Ljudtryck Lp(A) 3m dB203239Lydeffekt Lw(A) dB374956Ljudeffekt Lw(A) dB374956Energiforbruk (W)2,94,66,8Effekt (W)2,94,66,8Strømforbruk (A)0,0310,0480,096Strömförbruk (A)0,0310,0480,096Viftehastighet (rpm)103017602690Fläkthastighet (rpm)103017602690Lyddemping Dn,e,w (C;Ctr)35 (-1;-4)Ljuddämpning Dn,e,w (C;Ctr)35 (-1;-4)Spenning (V/50-60Hz)100-240VMärkspänning stemperaturVeggtykkelse (mm)Dimensjon (mm)G3FilterklassIP 24Kapslingsklass-15 C til 40 CDriftstemperatur280-500Väggtjocklek (mm)Ø160Dimension (mm)G3IP 24-15 C til 40 C280-500Ø160Maks. tilkoblede ventilatorer inkl. mobil/nettbrett med internt WiFI.5Max anslutna ventilatorer inkl. mobil/surfplatta med intern WiFi.5Maks. tilkoblede ventilatorer inkl. mobil/nettbrett med ekstern router.36Max anslutna ventilatorer inkl. mobil/surfplatta med extern router.36WiFiStandardFrekvensbånd [GHz]Overføringseffekt [mW] (dBm)NettverkWLAN-sikkerhetWiFiIEFE 802.11 b/g/nStandardFrekvensband [GHz]2,4100 ( 20)Överföringseffekt [mW] (dBm)NätverkDHCPWLAN-säkerhetWPA, WPA22IEFE 802.11 b/g/n2,4100 ( 20)DHCPWPA, WPA2

Roomie Dual WiFiRoomie Dual WiFiNopeusIlmavirran lämmöntalteenottotila (m3/h)3Ilmavirran ilmanpoistotila (m /h)3IIIIIISpeed102030Airflow heat recovery mode (m3/h)102030IIIIII1020303102030Airflow ventilation mode (m /h)3Ilmavirran tyhjennystila (m /h)204060Airflow exhaust mode (m /h)204060Äänenpaine Lp(A) 3m dB203239Sound pressure Lp(A) 3m dB203239Äänen teho Lw(A) dB374956Sound power Lw(A) dB374956Virrankulutus (W)2,94,66,8Power consumption (W)2,94,66,8Virta (A)0,0310,0480,096Current (A)0,0310,0480,096Puhaltimen nopeus (rpm)103017602690Fan speed (rpm)103017602690Äänenvaimennus Dn,e,w (C;Ctr)35 (-1;-4)Sound absorption Dn,e,w (C;Ctr)35 (-1;-4)Jännite (V/50-60Hz)100-240VVoltage aIP 24ToimintalämpötilaSeinän paksuus (mm)Halkaisija (mm)Enint. kytkettyjä tuulettimia mukaanluettuna matkapuhelin/taulutietokone,jossa on sisäinen W-Fi.Enint. kytkettyjä tuulettimia mukaanluettuna matkapuhelin/taulutietokone,jossa on ulkoinen reititin.Filter classIngress protection-15 C til 40 COperating temperature280-500Wall thickness (mm)Ø160Dimension (mm)5Taajuuskaista [GHz]Siirtoteho [mW] (dBm)VerkkoWLANin turvallisuusIP 24-15 C til 40 C280-500Ø160Max conntected ventilators incl. mobilephone/tablet with internal WiFi.5Max conntected ventilators incl. mobilephone/tablet with external router.3636WiFiStandardiG3WiFiIEFE 802.11 b/g/nStandardFrequency band [GHz]2,4100 ( 20)Transmission power [mW] (dBm)NetworkDHCPWLAN safetyWPA, WPA23IEFE 802.11 b/g/n2,4100 ( 20)DHCPWPA, WPA2

Driftsinnstillinger/Enhetens driftlägen/Laitteen toimintatilat/Unit operation modesVarmegjenvinning. En av romventilatorens vifter sørgerfor avtrekk, mens den andre sørger for tilluft. Vifteneendrer rotasjonsretning hvert 70. sekund.Värmeåtervinning. En av rumsventilatorens fläktar stårför frånluften, medan den andra står för tilluft. Fläktarnaändrar rotationsriktning var 70:e sekund.Ventilasjon. Én vifte sørger for avtrekk, mens den andreviften sørger for tilluft med valgt hastighet. Vifteneendrer ikke rotasjonsretning.Ventilation. En fläkt står för frånluft, medan den andrafläkten står för tilluft med vald hastighet. Fläktarnaändrar inte rotationsriktning.Avtrekk. Begge viftene sørger for avtrekk med valgthastighet.Frånluft. Båda fläktarna står för frånluft med valdhastighet.Regeneraatio. Yksi puhaltimista toimii poistotilassa jatoinen tulotilassa. Puhaltimien pyörintäsuunta vaihtuu70 sekunnin välein.Regeneration. One of the fans of the ventilatoroperates in extract mode and the other one in supplymode. The fans change their rotation direction every 70seconds.Ilmanvaihto. Yksi puhallin toimii poistotilassa jatoinen tulotilassa määritetyllä nopeudella. Puhaltimienpyörintäsuunta ei vaihdu.Ventilation. One fan operates in the air extract modeand the other fan operates in the air supply mode at setspeed. The fans do not change their rotation direction.Poistoilma. Molemmat puhaltimet toimivatpoistotilassa määritetyllä nopeudella.Air extract. Both fans operate in air extract mode at setspeed.Prinsipp/Princip/Periaate/Principle4

NKappe/Kåpa/Suojus/Hood116006 51951438Filter G3/Suodatin G3116009 51951480 7023671160098Veggjennomføring L:700mm/Väggenomföring/Läpivientikappale seinään/Air duct11601051951495 7023671160104Veggjennomføring L:500mm/Väggenomföring/Läpivientikappale seinään/Air duct11601151951506 mensioned 7157023671160067

Flexit Roomie AppFlexitRoomieRoomie One WiFi og Roomie Dual WiFi kan styres medapp fra smarttelefon og nettbrett. App lastes ned gratisfra Play butikk eller App store.Roomie One WiFi och Roomie Dual WiFi kan styrasmed en app från en smartphone och surfplatta. Appenhämtas gratis från Play butik eller App store.Roomie One WiFi ja Roomie Dual WiFi ovat ohjattavissaälypuhelin- ja tablettisovelluksella. Sovellus ladataanPlay-kaupasta tai App Storesta.Roomie One WiFi and Roomie Dual WiFi can becontrolled from a mobile or tablet using the app. Theapp is free to download from the Google Play store orthe Apple App store.6

Flexit Roomie programvare/Flexit Roomie programvara/Flexit Roomie -ohjelmisto/Flexit Roomie softwareVed sammenkobling av flere WiFi romventilatorerså skal det gjøres en igangkjøring via Flexit Roomieprogramvare som lastes ned fra Flexits hjemmeside.(Flexit Roomie.exe).Her velger man om det interne eller et eksternt wifinettverk skal benyttes. PC programmet gir ogsåmulighet for endring av passord og avlesning avfiltertimer.Programvaren gir i tillegg samme tilpasningsmulighetersom i app for smarttelefon/nettbrett.Dette krever tilkobling til pc med mini USB kabel.Vid sammankoppling av flera WiFi-rumsventilator ska enigångkörning göras via Flexit Roomie-programvara somhämtas från Flexits webbplats.(Flexit Roomie.exe).Här väljer man om det interna eller ett externt WiFi-nätverk ska användas. PC-programmet ger ävenmöjlighet att ändra lösenord och avläsa filtertimer.Programvaran ger dessutom samma anpassningsmöjligheter som i appen för smartphone/surfplatta.Detta kräver anslutning till PC med mini-USB-kabel.Yhdistettäessä useita WiFi-huonetuulettimiakäyttöönoton on tapahduttava Flexit Roomie-ohjelmiston kautta, joka ladataan Flexitin verkkosivuilta.(Flexit Roomie.exe).Valitse tässä, haluatko käyttää sisäistä vai ulkoista wifiverkkoa. PC-ohjelmistossa voit myös vaihtaa salasananja lukea suodattimen ajastimen tiedot.Ohjelmisto tarjoaa lisäksi samat mukautusmahdollisuudetkuin älypuhelin- ja tablettisovellus.Tämä edellyttää kytkentää tietokoneeseen Mini-USBkaapelin avulla.When several WiFi room fans are connected together,they need to be set up via the Flexit Roomie software thatcan be downloaded from Flexit’s website(Flexit Roomie.exe).Here you set whether you want to use the internal or anexternal wifi network. The PC software also allows you tochange your password and check the filter timer.The software also offers the same customisation optionsas in the mobile/tablet app.This requires connection to a PC with a mini USB cable.7

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten tilendringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar.Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.Flexit ASTlf 69 81 00 [email protected] www.flexit.noTuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeudenmuutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the rightto make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

för frånluften, medan den andra står för tilluft. Fläktarna ändrar rotationsriktning var 70:e sekund. Ventilation. En fläkt står för frånluft, medan den andra . hämtas gratis från Play butik eller App store. Roomie One