Transcription

TEMA PEMBANGUNAN EKONOMISivachandralingam Sundara RajaJabatan SejarahUniversiti Malaya

Objektif Bertujuan untuk memberikan maklumat berikut;i. Mengupas tajuk-tajuk utama bawah temaPembangunan Ekonomiii. Cara mendekati tajukiii. Cara menggubal soalan KBAT untuk mengujipemahaman pelajar tentang topik yang dikajiiv. Menyediakan bahan bacaan sebagai rujukan2

TemaPembangunanEkonomi

Tema Pembangunan Ekonomi Menghalkan rancangan-rancangan pembangunanekonomi yang dijalankan oleh kerajaan Rancangan-rancangan ini meliputi RancanganMalaya dan Malaysia; Rancangan MembangunkanSektor Pertanian dan Dasar PembangunanEkonomi Tema ini harus didekati dengan memahami maksuddualisme ekonomi yang harus ditangani olehkerajaan selepas merdeka.4

Dualisme EkonomiDua keadaan ekonomi yang berjalan serentak – ekonomitradisional dan moden. Ciri-cirinya seperti berikut:EKONOMI TRADISIONALEKONOMI MODEN Bersifat sara diri Bersifat eksport Kegiatan pertanian,perlombongan danperikanan Kegiatan pertanian,perlombongan danperdaganganantarabangsa. Pengeluaran yang rendah Penggunaan kaedahtadisional Tumpuan di luar bandar Diusahakan oleh orangMelayu. Tertumpu di Pantai Timur Pengeluaran berskilbesar-besaran Tumpuan di bandarKESAN EKONOMITRADISIONAL PengeluaranrendahKESAN EKONOMIMODEN Pengeluarantinggi Pertumbuhanyang lembab Teknologimoden Pekerja TidakMahir Pekerja mahir Gaji yang lebihbaik Ekonomi moden Dimajukan olehpengusaha barat danChina Tertumpu di PantaiBarat5

Cara Kerajaan Atasi Kekurangan Ini Rancangan Pembangunan Lima TahunRancangan Membangun Sektor PertanianDasar Pembangunan EkonomiDasar Pertanian NegaraDasar Pensyarikatan MalaysiaDasar Penswastaan NegaraDasar Peningkatan Daya Pengeluaran NegaraDasar KependudukanPelan Induk Perindustrian NegaraDasar Pembangunan Nasional6

Cara Mendekati TemaRANCANGANPEMBANGUNANRancanganMalaya Pertama(1956-1960)OBJEKTIF UTAMAMeningkatkanpertumbuhan ekonominegara dengan tumpuankepada sektor luar bandar.Mempelbagaikan keluaranpertanian supaya tidakhanya bergantung kepadapengeluaran getah.Menambahkan peluangpekerjaan bagimengurangkan kadarkemiskinan.PROGRAM UTAMARIDA berusaha untuk memajukan masyarakat luar bandar melaluipembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur.FELDA membuka dan memajukan tanah baru secara besarbesaran bagi pertanian dan penempatan semula.Keluarga dari kawasan luar bandar dipindahkan ke rancangantanah FELDA untuk menanam getah atau kelapa sawit.Perumahan dan kemudahan asas disediakan untuk peneroka.Kementerian Pembanguan Negara dan Luar Bandar ditubuhkanpada 1959 untuk menyelaras dan menggerakkan pembangunanluar bandar.Majlis Pembanguan Luar Bandar ditubuhkan diperingkat negeridan daerah bagi merancang dan menyelaraskan pelaksanaanprojek-projek pembangunan.Mesyuarat diadakan di Blilik Gerakan yang ditubuhkan di setiapPejabat Daerah.Kerajaan memperkenalkan Buku Merah yang mengandungi butirbutir tentang cara pelaksanaan dan pengesahan tahap kemajuanprojek pembanguan.Kerajaan memberi keutamaan kepada penyediaan kemudahanasas bagi penduduk luar bandar.7

ContohMenggubal Soalan- Melibatkan KBATdan KPS

Ekonomi Zaman British1. Peta menunjukkan perkembangan infrastruktur yang dialami olehNegeri-Negeri Melayu pada abad ke-19. Andaikan anda diberipilihan untuk bekerja samada di Pantai Barat atau Timur, apakahpilihan anda dan mengapa?. KBAT – Menganalisis (membandingbeza); KPS – Membuat Imaginasi9

Ekonomi Zaman British2. Peta menunjukkan perkembangan infrastruktur yang dialami olehNegeri-Negeri Melayu pada abad ke-19. Andaikan anda diberipilihan untuk bekerja samada di Pantai Barat atau Timur, apakahpilihan anda dan mengapa?. KBAT – Menganalisis (membandingbeza); KPS – Membuat Imaginasi3. Huraikan kegiatan ekonomi Tanah Melayu pada era pemerintahanBritish. KBAT – Memahami; KPS – Memahami Kronologi4. “Ekonomi Malaysia selepas merdeka mewarisi struktur ekonomiBritish”. Hujahkan/Bersetujukah anda dengan kenyataan ini.KBAT – Menilai; KPS – Interpretasi5. Mengapa British tidak menggunakan orang Melayu untukmengusahakan kegiatan perlombongan pada abad ke-19?. KBAT– Menilai; KPS – Rasional10

Rancangan Malaysia1. Huraikan matlamat Rancangan Malaysia Pertama. KBAT –Memahami; KPS – Memahami Kronologi2. Apakah kaedah yang digunakan oleh Tun Abdul Razak untukmenilai pelaksanaan dan pengesanan tahap kemajuan projekpembangunan?. KBAT –Memahami; KPS – Meneroka Bukti3. Rancangan Malaysia Pertama semata-mata bertujuan untukmembantu orang Melayu di luar bandar. Hujahkan. KBAT –Menilai; KPS – Interpretasi.4. Apakah rasional penubuhan RIDA dan KementerianPembangunan Negara dan Luar Bandar sedangkan kedua-duanyamempunyai peranan yang sama. KBAT –Menilai; KPS – Rasional.11

Rancangan Malaysia5. “Gambar menunjukkan seorang pemimpin Melayu yang sanggupberbasikal untuk menyelesaikan masalah orang Melayu dankeadaan perkampungan Melayu awal 1950-an”Apakah yang dapat anda bayangkan tentang usaha pemimpin inidan keadaan kampung orang Melayu? KBAT – Menganalisis; KPSMembuat Imaginasi12

Dasar Penswastaan1. Huraikan tujuan Dasar Penswastaan Negara. KBAT – Memahami;KPS – Memahami Kronologi.2. Apakah perkhidmatan kerajaan yang telah diswastakan olehDr.Mahathir? KBAT – Memahami; KPS – Meneroka Bukti.3. Dasar Penswastaan telah mengurangkan beban kewangan danpentadbiran kerajaan. Hujahkan. KBAT – Menilai; KPSInterpretasi.4. Andaikan anda diberi pilihan untuk mendapat perkhidmatan dibawah Lembaga Letrik Negara (sebelum 1985) dan TenagaNasional (selepas 1985), apakah organisasi yang akan menjadipilihan anda dan mengapa?. KBAT – Menganalisis (Membandingbeza); KPS- Imaginasi.13

Bahan Bacaan

Bahan Bacaan Bahanoji Rao, V.V., Malaysia: Development Pattern and Policy, 1945-1971,Singapore, Singapore University Press, 1980.Chamhuri Siwar, Surtahman Kastin Hassan dan Norshamliza Chamhuri,Ekonomi Malaysia, Edisi Keenam, Petaling Jaya, Pearson MalaysiaSdn.Bhd., 2005.Corner, Lorraine, “The Persistance of Poverty: Rural Development Policyin Malayasia”, Kajian Malaysia, Jilid. 1, No. 1, Jun 1983.Courtenay, P.P., “The Diversification of Malaysian Agriculture, 1950-80:Objectives and Achievements”, Journal of Southeast Asian Studies, JilidXV, No. 1, Mac 1984.Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia, Kuala Lumpur, Institut PentadbiranAwam Negara (INTAN), 1992.Drabble, John.H., An Economic History of Malaysia, c. 1800-1990,London, Macmillan Press Ltd., 2000.Esman, M.J., Administration and Development in Malaysia, New York,Cornell University Press, 1972.Fisk, E.K., dan Osman-Rani, The Political Economy of Malaysia, KualaLumpur, Oxford University Press, 1982.15

Bahan Bacaan H.Osman Rani, “Ekonomi Sebagai Satu Faktor Untuk Perpaduan Etnik:Pengalaman Malaysia Selepas Merdeka”, Kajian Malaysia, Jilid 2, No. 2,Disember, 1987.H. Osman, Rani, The Economy, Volume Editor, The Encylopedia ofMalaysia, Singapore, Archipelago Press, 2007.Jomo Kwame Sundaram, A Question of Class: Capital, the State andUneven Development in Malaya, Singapore, Oxford University Press, 1986.Jomo Kwame Sundaram, Industrialising Malaysia: Policy, Perform andProspects, London, Routledge, 1993.Lim Chong Yah, Economic Development of Modern Malaya, Kuala Lumpur,Oxford University Press, 1967.Lim, David, “The Political Economy of the New Economic Policy inMalaysia”, Review of Indonesian and Malayan Affairs (RIMA), Jilid 16, No.2, Disember 1982.Mehmet, Ozay, Development in Malaysia: Poverty, Wealth and Trusteeship,London, Croom, Helm, 1986.16

Bahan Bacaan Ramlah Adam, “Ekonomi Masyarakat Melayu Pada 1951-1955:Aktiviti RIDA, UMNO dan Dato’ Onn Jaafar”, Kajian Malaysia, JilidXIV, No. 1 & 2, Januari/Disember 1996.Rudner, Martin, “Trends in Malaysian Development Planning:Goals, Policies and Role Expansion”, Review of Indonesian andMalayan Affairs (RIMA), Jilid 14, No. 2, Disember 1980.Rudner, Martin, Malaysian Development, A Retrospective, Ottawa,Carleton University Press, 1994.Snodgrass, Donald R., Inequality and Economic Development inMalaysia, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1980.Shamsul Amri Baharruddin, “The Development of theUnderdevelopment of the Malaysian Peasantry”, Journal ofContemporary Asia, Jilid 9, No. 4, 1979.Tunku Shamsul Bahrin dan Lee Boon Thong, FELDA: 3 Decadesof Evolution, Kuala Lumpur, Lembaga Kemajuan TanahPersekutuan, 1988.17

PemikiranSejarah

Pemikiran Sejarah Kaedah terbaik untuk menerapkan soalan yang miripramalan adalah dengan mengemukakan soalan imaginasidaripada kategori pemikiran yang disyorkan olehKementerian. Berikut adalah lima pemikiran sejarah yang disyorkan olehKementerian.1. MEMAHAMI KRONOLOGI - Memahami konsep masa;Memahami konversi masa dan menyatakan kepentinganmasa.19

Pemikiran Sejarah2. MENEROKA BUKTI - Mengenal pasti sumber pertama dankedua; membuat perbandingan antara sumber danmenentukan signifikan, tarikh, tokoh, lokasi peristiwa sertabagaimana peristiwa itu berlaku.3. MEMBUAT INTERPRETASI - Membuat tafsiran sesuatuperistiwa sejarah; membezakan antara tafsiran denganperspektif dan membezakan antara fakta sejarah dengantafsiran sejarah.20

Pemikiran Sejarah4. MEMBUAT IMAGINASI - Melibatkan diri dalam sesuatuperistiwa sejarah; membuat imaginasi secara visual danmembuat imaginasi secara empati.5. MEMBUAT RASIONALISASI - Menggunakan akal fikiranuntuk membuat pertimbangan yang wajar bagimenyelesaikan sesuatu persoalan; memerlukan kemahiranmengumpul data, hipotesis dan menentukan signifikanbukti dan membuat inferens dan membuat rasionalisasimelalui kajian sumber sejarah secara kritis.21

Contoh SoalanImaginasiBerdasarkan KBSM Tingkatan 4 & 5

Soalan Tingkatan 4

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 1 Jika anda diberi pilihan untuk menetap di Greek atau Rom, yangmanakah yang akan menjadi pilihan anda (khususnya dalamaspek kebersihan). Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalam peristiwasejarah.24

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 2Gambar Taman Tergantung Babylon Taman Tergantung Baylon adalah salah satu daripada tujuhkeajaiban dunia. Andaikan anda diberi pilihan untuk tinggalsehari sama ada di Taj Mahal (Agra) atau Taman TergantungBabylon (Mesopotamia). Yang manakah yang akan menjadipilihan anda?25

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 3Gambar menunjukkan bangunan-bangunan agung di Rom. Bayangkan anda menetap di Rom pada abad ke-3 Masihi danmenggunakan kemudahan bangunan-bangunan ini. Padapandangan anda apakah falsafah/semangat disebalik ciptaanbangunan seumpama ini. Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalam peristiwasejarah26

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 4 Gambar menunjukkan dua bangunan bernama Coleseum yangmewakili zaman yang berbeza. Apakah fungsi dan perbezaankedua-dua bangunan ini?27

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 5 Augustus Ceaser telah menyatukan Rom dan meluaskanempayar meliputi tiga benua. Apakah idea terbaik tokohberkenaan dan idea lain yang sesuai digunapakai pada zamanini. Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalam peristiwasejarah28

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 6 Gambar di bawah menunjukkan senario hidup ZamanPertengahan (Feudalisme) dan Kapitalisme (Zaman AwalModen). Jika anda berpeluang untuk hidup di kedua-dua zamanini yang manakah yang akan menjadi pilihan anda danmengapa? Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalam peristiwasejarah29

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 7 Lukisan Monalisa. Apakah keunikan gambar dan mesej yangingin disampaikan oleh pelukis melalui lukisan ini? Membuat imaginasi secara visual.30

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 8 Gambar Gladiator Membunuh. Apakah yang dapat andabayangkan daripada gambar di bawah. Kaitkan jawapananda dengan kehidupan di Rom pada era ini. Membuat imaginasi secara visual dan empati.31

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 9 Zaman Rom terkenal dengan undang-undang dan undangundang ini diterimapakai oleh kebanyakan tamadun dunia.Bayangkan anda hidup pada zaman ini dan apakahundang-undang pada zaman ini yang sesuai untukdigunapakai dalam masyarakat Malaysia hari ini? Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalamperistiwa sejarah.32

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 10 Andaikan anda telah membuat kesalahan dan dijatuhkanhukuman. Apakah anda rela dihukum dalam empayarMaurya di India atau dalam dinasti Chin di China? Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalamperistiwa sejarah.33

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 11 Bayangkan anda adalah warganegara Athens yangmengharapkan pemerintahan yang progresif. Idea ahlifalsafah manakah yang akan menjadi pilihan anda (antaraSocrates, Plato dan Aristotle) dan mengapa? Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalamperistiwa sejarah.34

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 12 Perlembagaan Madinah dikatakan perlembagaan yangsesuai untuk semua masyarakat. Apakah idea-idea utamadalam perlembagaan ini yang boleh diterimapakai dalammasyarakat majmuk Malaysia hari ini? Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalamperistiwa sejarah.35

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 13 Andaikan anda adalah seorang penaung (patron) pada eraRenaisans. Bagaimanakah anda akan membantu tokohtokoh zaman Renaisans? Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalamperistiwa sejarah.36

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 14Pernyataan Petani Perancis lapar Petani Perancis Memberontak Pernyataan di atas menggambarkan situasi sebelumRevolusi Perancis. Apakah yang boleh diandaikan daripadapernyataan di atas? Membuat imaginasi secara empati37

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 15 Peta menunjukkan laluan utama pelaut Eropah pada abad ke15. Kaitkan gambar ini dengan semangat zaman.Bagaimanakah semangat zaman ini yang boleh digunapakaidalam masyarakat Malaysia hari ini?38

Contoh Soalan Tingkatan 4Soalan 16 Gambar menunjukkanpembahagian kuasaperundangan, eksekutif dankehakiman. Andaikan andaadalah pesalah danbagimanakah ketiga-tigacabang kuasa ini akanmenjamin keadilan bagi anda.39

Soalan Tingkatan 5

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 1Pernyataan Darurat membawa kepada kesukaran hidup masyarakat. Masyarakat China menubuhkan MCA Pernyataan di atas adalah senario yang membawa kepadapenubuhan MCA. Apakah yang boleh anda andaikandaripada pernyataan di atas? Melibatkan diri dalam peristiwa sejarah dan membuatimaginasi secara empati.41

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 2 “White Man’s Burden”. Gambar menunjukkan satu falsafahyang menjadi pegangan masyarakat kulit putih. Perihalkankonteks zaman yang melahirkan slogan ini.42

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 3 Andaikan anda adalah pembesar tempatan pada eraResiden Birch di Perak. Bagaimanakah anda mengenalpastiResiden telah memungkir peranan sebagai penasihatseperti yang termaktub dalam Perjanjian Pangkor. Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalamperistiwa sejarah.43

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 4 Gambar menunjukkan TokJanggut digantung diKelantan. Apakah rasionalBritish memberikanhukuman sebegini?44

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 5 Gambar menunjukkanpemerintahan Jepun diTanah Melayu. Padaimaginasi anda apakahyang sedang dilalui olehpenduduk tempatan? Membuat imaginasisecara visual dan empati.45

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 6 “Keluar mulut buaya, masuk mulut harimau”?Bagaimana peribahasa ini dapat dikaitkan denganpendudukan Jepun di Tanah Melayu. Soalan memerlukan pelajar melibatkan diri dalamperistiwa sejarah.46

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 7 Gambar menunjukkanpembinaan “Jalan KeretapiMaut”. Apakah yang dapatanda bayangkan melaluigambar ini dan jelaskankonteks zaman yangmembawa kepada situasiini. Membuat imaginasi secaravisual dan empati.47

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 8 Gambar menunjukkanperjuangan orang Melayumenentang Malayan Union.Andaikan anda diberi pilihanmenerima RancanganMalayan Union danPersekutuan, yang manakahyang akan menjadi pilihananda dan mengapa?48

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 9 Gambar menunjukkankegananasan pada ZamanJepun. Apakah yang dapat andabayangkan tentang keadaanhidup pada era ini. Membuat imaginasi secaravisual dan empati.49

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 10 Gambar menunjukkan Raja-raja Melayu menandatanganiPerjanjian Persekutuan 1948. Mereka nampak puashati.Ulaskan/halkan sebab kegembiraan mereka. Melibatkan diri dalam peristiwa sejarah dan membuatimaginasi secara visual.50

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 11 Gambar menunjukkan pertentangan AMCJA-PUTERA.Andaikan anda adalah salah seorang pejuang kumpulanini. Justifikasikan kewajaran penentangan mereka? Melibatkan diri dalam peristiwa sejarah dan membuatimaginasi secara visual.51

Contoh Soalan Tingkatan 5Soalan 12 Gambar menunjukan reaksi dua pemimpin disebabkan satuperistiwa yang membawa kepada pemisahan [PemisahanSingapura]. Apakah yang mungkin terbayang di kepala LeeKuan Yew dan Tunku Abdul Rahman untuk mencadangkanpemisahan ini?52

TERIMA KASIH

Babylon (Mesopotamia). Yang manakah yang akan menjadi pilihan anda? Contoh Soalan Tingkatan 4 Soalan 2. 26 Gambar menunjukkan bangunan-bangunan agung di Rom. Bayangkan anda menetap di Rom pada abad ke-3 Masihi dan menggunakan kemudahan